Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den trettonde artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Näringsliv och arbetsmarknad


Arbetsmarknaden


Genom ett tryggt och meningsfullt arbete med en lön man kan leva på får individen makt över sitt eget liv.


Den polarisering av arbetslivet som pågår i hela västvärlden idag, där arbetskraften indelas i eliter och utslagna, är tydlig även i vår kommun. Antalet arbetsskadade och långtidsarbetslösa är högt samtidigt som det råder brist på arbetskraft inom vissa områden. Situationen för handikappade förbättras endast långsamt. Det är fortfarande svårt för den gruppen att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden.

De kommunala insatserna för de som har svårigheter i arbetslivet får inte minska, bara för att den öppna arbetslösheten sjunker. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att villkoren på arbetsmarknaden för handikappade, ungdomar och människor med annan kulturell bakgrund prioriteras och att kommunens resurser i ökad utsträckning används för detta.

Jämställdhetsarbetet måste föras med kraft. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner måste bort – lika lön för lika arbete. Heltidstjänster skall vara utgångspunkten hos kommunen själv. Deltidstjänsterna måste bort!


Vi är övertygade om att det går att skapa en arbetsmarknad för alla. Ett arbetsliv som är anpassat till att kvinnor och män ska kunna kombinera arbete med familjeliv och aktivt deltagande i samhällslivet. Nyckeln till en arbetsmarknad för alla är en kombination av arbetstidsförkortning, utbildning och kompetensutveckling.

Sex timmars arbetsdag är en väsentlig fråga för Vänsterpartiet. En allt mer krävande arbetsmarknad understryker enbart det berättigade i Vänsterpartiets krav på sex timmars arbetsdag. Ett viktigt steg är att sänka normen för heltidsarbete till sju timmar per dag.


Vänsterpartiet arbetar för:


·         att begränsa övertidsarbetet och det ofrivilliga deltidsarbetet.


·         sex timmars arbetsdag.