Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den tolfte artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Näringsliv och arbetsmarknad


Ensidighet


Att skapa ett gott näringslivsklimat måste ses i ett större perspektiv. God kommunal service, tillgång till bra bostäder, en väl fungerande och utbyggd förskola, en skola av god standard, en väl utvecklad vuxenutbildning och tillgång till arbetskraft med hög utbildningsnivå är avgörande för den framtida näringslivsutvecklingen i kommunen.


Bra kollektivtrafik, oförstörd natur för rekreation och ett rikt kulturliv bidrar också till att göra Motala attraktivt.

Vänsterpartiets arbete mot nedrustning av kommunal service och för en utveckling av den gemensamma sektorn är i detta sammanhang absolut nödvändigt.  Kommunen skall driva på och ta initiativ för etablering av arbetsplatser inom nya näringsgrenar.

Motalas näringsliv består av relativt sett hög andel verkstadsindustri, vilket gör kommunen utsatt för strukturförändringar. Ensidigheten i näringslivet begränsar också invånarnas utvecklingsmöjligheter på arbetsmarknaden. Många företagsägare finns utanför Motala och Sverige samt i gränsöverskridande koncerner.

Detta försvårar de fackliga organisationernas verksamhet. Den fackliga kampen har dessutom under många år pressats tillbaka av storfinansens ideologiska offensiv.


Det är nu ca tjugo år sedan Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) började organisera sitt övertagande av den samhälleliga ideologiproduktionen. Idag behärskar efterföljaren Svenskt Näringsliv samhällsdebatten och formar de allmänna värderingar som påverkar samhällsutvecklingen.


Vänsterpartiet arbetar för att även på det kommunala planet föra upp fackliga ståndpunkter, krav och åtgärder. På så sätt stärks opinionsläget för den fackliga kampen och ger den en plats i den allmänna debatten och stödjer därmed  en radikalisering av de fackliga organisationerna.