Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den tredje artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Förskola och skola


Förskola och skolbarnsomsorg


Vänsterpartiet kräver att alla barn som behöver förskola och skolbarnsomsorg skall kunna erbjudas plats.


Förskolans innehåll skall vara av god kvalité och utgå från barnens behov av stimulans och samvaro med andra barn och vuxna och skall främja barnens utveckling.

Kooperativa förskolor kan vara ett alternativ till de kommunala. Den kommunala skolplanen skall gälla även kooperativen.


Barngruppernas storlek och sammansättning när det gäller antalet barn i  olika åldrar är viktigt för kvalitén, liksom också personalens fortbildning. Vänsterpartiet kräver att kommunen anger mått för detta.

Barn med annat modersmål än svenska måste garanteras rätten till sitt modersmål och sin kultur. Träningen i modersmålet måste starta så tidigt som möjligt, eftersom de första åren är avgörande för den fortsatta språkutvecklingen.


Avgifterna i förskolan bör minska så att den i likhet med den vanliga skolan på sikt blir kostnadsfri. Jämställdhet ska prägla arbetet.

Vänsterpartiet arbetar för:


·         att det inrättas familjecentraler.


·         modersmålsträning under hela förskoletiden.


·         att tydliga kvalitetsmått ska finnas.


·         bibehållen full behovstäckning i förskolan.


·         fria pedagogiska måltider för personalen.