Budgetsatsningar 2007 (v+s)

För första gången ett valår presenterar vänsterpartiet och socialdemokraterna i Motala kommun en stark gemensam kommunbudget – en markering av att vi vill fortsätta styra Motala kommun tillsammans om vi uppnår gemensam majoritet i valet.
Tidigare har vi bara gjort gemensamma budgetar under mellanvalsår och istället betonat bredden i våra två partiers politik genom att lägga olika budgetar under valåret. Nu betonar vi viljan att fortsätta samregera Motala om vi uppnår gemensam majoritet, säger Peter Karlberg. 

Den politiska bredden i våra kommunalpolitiska förslag som väljarna ska avgöra i vilken utsträckning man vill stödja kommer istället till uttryck i våra respektive partiers valmanifest som presenteras i god tid inför valet. 

Vid en presskonferens med Johan Andersson (s) samt Peter Karlberg och Anders Andersson (v) i kommunhuset i dag meddelades följande om vårt budgetförslag:


Motala 2006-06-07 
PRESSMEDDELANDE 
Den styrande majoriteten i Motala kommun, socialdemokraterna och vänsterpartiet presenterade i dag sin budget för 2007-2009. Efter ett hårt saneringsarbete av kommunens finanser kan vi konstatera att vi har balans i kommunens ekonomi och ett budgeterat överskott de kommande åren. Vi föreslår att satsningar motsvarande 13 miljoner kr årligen utöver de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna på 1,6 miljarder fördelas till politiskt prioriterade områden. Dessa områden är:  

 • –> Fler heltider i vården (permanentas)
 • –> Fler ungdomar i sysselsättning (Permanentas)
 • Barn och ungdomar (helt nytt)
 • Äldre (helt nytt)
 • Trygghetsfrågor (helt nytt)

Till dessa områden anslår vi 13 miljoner kr årligen. 10 av dessa miljoner kommer att fördelas på de nya områdena, som angetts ovan, under augusti månad av kommunstyrelsen. Exempel på hur de nya områdena kan komma att fyllas med åtgärder är t.ex.:  

 • Utökad nattpatrull inom äldreomsorgen
 • Utökat anslag till bokinköp till kommunens bibliotek
 • Förstärkt ungdomsmottagning
 • Utökad konsumentrådgivning

Under kommande planperiod (fem år) föreslår vi följande investeringar:  

 • Ny idrottshall (multihall)
 • Ny camping i Varamon
 • Upprustning av Skolgårda skola
 • Upprustning av Nykyrka skola
 • Fortsatt upprustning av sim- och sporthall
 • Ny pendeltågsstation

Vi följer de av kommunfullmäktige antagna ekonomiska målen och kalkylerar för ett årligt överskott på 30-35 miljoner kr per år samt föreslår avsättningar till pensionsskulden på 25 miljoner kr årligen. 
Johan Andersson, KS.ordf. (s) 
Peter Karlberg, Gruppledare (v)