Samordna fastighetsförvaltningen – lös pensionsskulden

Fördelarna för kommunen skulle vara, dels att dra nytta av Platens goda verksamhet, dels att frigöra kapital för de eftersatta behoven, renovering av VA-nätet, pensionsskulden etc.
Motion till kommunfullmäktige i Motala.

Samordnad fastighetsförvaltning.

Motala kommuns ekonomi har under den senaste mandatperioden sanerats. För närvarande råder balans och de mål för en god ekonomisk hushållning kommunen antagit nås. Detta innebär dock inte att allt är frid och fröjd.
Under många år har kommunens fastighetsunderhåll fått stå tillbaka för de omedelbara behov verksamheterna haft och detta har lett till att ett uppdämt behov skapats. Underhållet av VA-nätet släpar på samma sätt efter och med nuvarande åtgärdstakt skulle det ta hundratals år att åtgärda.
Kommunens gator och vägar skulle också behöva åtgärdas. Samtidigt har kommunens pensionsskuld växt och uppgår för närvarande till över 750 miljoner. Det finns alltså stora brister i kommunen.

För några år sedan diskuterades möjligheterna till en samordnad fastighetsförvaltning med bostadsstiftelsen Platen. Idéerna då gick ut på att kommunen skulle sälja sina fastigheter till ett nybildat bolag, ägt av kommunen och Platen gemensamt.
Detta bolag skulle sedan förvalta kommunens och Platens fastigheter.

Fördelarna för kommunen skulle vara, dels att dra nytta av Platens goda verksamhet, dels att frigöra kapital för de eftersatta behoven, renovering av VA-nätet, pensionsskulden etc. Dessa idéer rann mer eller mindre ut i sanden när vi gick in i denna valperiod. Vad orsaken var är oklart. Det skulle kunna ha att göra med fokuseringen på att minska verksamhetskostnaderna i kommunen.

När nu de omedelbara behoven av en verksamhet i balans med de ekonomiska ramarna tycks uppfylld, vore det lämpligt att se långsiktigt framåt och då återuppta tankarna kring den samordnade fastighetsförvaltningen.

Vårt yrkande blir då att kommunfullmäktige låter utreda förutsättningarna för en samordnad fastighetsförvaltning med bostadsstiftelsen Platen.

Motala 2006-02-24
Anders Andersson Vänsterpartiet i Motala.

Läs Samordnad Fastighet