Vi är realistiska!

Vårt ställningstagande bygger på att försöka få till stånd förbättrade pendlingsmöjligheter mellan Motala – Borensberg – Linköping i närtid. – så sammanfattar Sirpa Mikola och Johan Andersson sin inställning till Vägverkets förstudie om om- och nybygnad av rv 36.
Den allvetande ledarskribenten på Motala/Vadstena Tidning har sin uppfattning klar hur förbindelserna mot Linköping ska lösas i framtiden.

I en ledare i MT/VT 2006-01-25 torgför han uppfattningen att en ny vägsträckning mellan Ervasteby – Borensberg är att föredra som kommunens yttrande på Vägverkets förstudie om en upprustning av rv 36.

Vårt ställningstagande bygger på att försöka få till stånd förbättrade pendlingsmöjligheter mellan Motala – Borensberg – Linköping i närtid.

Skillnaden på 75 miljoner kronor i de båda olika alternativen kan kännas som marginell, men då ska man ha i åtanke att potten för årliga väganslag i länet i dagsläget ligger på cirka 80 miljoner kronor per år och att den dessutom är intecknad flera år framöver.

Vi vill se att den planerade vägförändringen genomförs i nutid, därav vårt ställningstagande till ett upprustningsalternativ med 2+1väg med mittbarriär vid Kulla, Kristberg samt Brånshult.

Vi kommer självklart att agera för att detta alternativ genomförs i närtid.

Johan Andersson
Kommunstyrelsens ordförande (s)
Motala kommun
Sirpa Mikkola
Kommunstyrelserepresentant (v)
Motala kommun