Dags för nytt klimatmål

Sverige ska inom kort anta en ny klimatpolitik. Sverige är redan det land som åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser mest. Och det ser ut som om vi kanske lyckas med det första målet, det vill säga en minskning med fyra procent från 1990 till år 2010. Har Sverige möjlighet att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser? Och i så fall hur?

Det långsiktiga målet är att världens länder totalt sett måste minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Detta gäller även Sverige. Sverige är som sagt i dag bäst i klassen, framför allt genom att höga avgifter på miljöskadlig verksamhet har fått ned utsläppen.
Enligt en rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten har skatten på utsläpp av koldioxid gett störst effekt. Men höjda skatter är inte en populär fråga att driva, även om det har haft positiv verkan för att minska utsläppen.

Energiskatter och bensinskatter är ett kärt diskussionsämne. Ofta sägs det att de är på tok för höga. Det stämmer att jämfört med andra länder är vissa miljöskatter i Sverige högre. Men det har ju bevisligen haft effekt – utsläppen har minskat. Ny miljöteknik har utvecklats, där särskilt miljöbilar har haft ett enormt uppsving det senaste året. Orsaken är troligen en kombination av det höga världsmarknadspriset på olja och de ekonomiska morötterna som samhället gett för att gynna mer bränslesnåla och miljöanpassade fordon.

Nu är det dags igen för ett nytt klimatmål. ”Låt andra länder ta sitt ansvar nu” är ett mantra som upprepas från motståndare till en skarp klimatpolitik. (Högre mål innebär ju ökade kostnader!)
Ja, det är sant att Sverige har uträttat mycket och att kanske andra länder kan ta vid nu. Men vilka länder ska ta sitt ansvar först? Är det länder där genomsnittsinkomsten är 35 000 kronor per år, som i Kina? Eller ligger ansvaret att agera på länder där nästan vart tionde barn dör vid födseln, som i Indien?

Kina, USA och Indien står för en mycket stor mängd av koldioxidutsläppen i världen. Det är oerhört viktigt att dessa länder erkänner sin del i klimatförändringarna och agerar. De måste självklart ta sitt ansvar och vidta åtgärder. Det är en förutsättning för att världen långsiktigt ska lyckas stoppa växthuseffekten. Men de behöver vägledning och stöd och framför allt bevis för att det faktiskt går!

Sverige behöver inte vänta på andra innan vi kan ta nästa steg. Enligt en enkät från Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket visar det sig att 40 av Sveriges kommuner har betydligt högre klimatmål än de som satts av regeringen. Lokalt engagemang och egna initiativ bevisar att det fungerar.

Under de senaste åren har Sverige fördubblat miljöteknikexporten, och det finns en stor potential i att öka vårt kunnande och expandera Sveriges export av god teknik ytterligare. Ett exempel är Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve, som enligt planerna kommer att bli den första koldioxidfria fabriken i världen.

Teknik finns, möjligheter finns. Nu gäller det att gå vidare och höja ambitionen. Höga mål stimulerar ytterligare teknikutveckling och förändrat tänkande för att minska utsläppen av växthusgaser.
Sverige ligger långt fram och bör fortsätta vara där. Det behöver inte innebära en ekonomisk belastning och käppar i hjulet för en ökad tillväxt. Sverige har snarare en enorm möjlighet i att exportera hållbara energisystem och koldioxidneutrala transportlösningar.

Om inte Sverige anser att det finns något utrymme att gå vidare i klimatarbetet – vem kommer då att göra det?

Kjell-Erik Karlsson
riksdagsledamot för vänsterpartiet, Hallands län
Sven-Erik Sjöstrand
riksdagsledamot för vänsterpartiet, Skåne läns norra och östra