Goda resultat att vänta

Som oppositionsrådet Kjell Fransson så riktigt påpekar i sina insändare den 22 och den 25 augusti hade socialnämnden ett underskott i bokslutet 2003 med över 50 miljoner kronor. 2004 var det nere i cirka 30 miljoner och för i år är prognosen 10 miljoner. Kjell Fransson summerar siffrorna och får det till att nämnden gjort en felbudgetering på nära 100 miljoner.
Det som skett är ju motsatsen!
Socialnämnden har under de två och ett halvt år den funnits minskat underskottet rejält. Beslut som beräknats ge över 59 miljoner i minskade kostnader har fattats. Hittills har de gett mer än 47 miljoner i effekt. Och detta har skett utan att Motalaborna drabbats på ett katastrofalt sätt. Visst har vår personal utsatts för stora påfrestningar och visst har en del av besluten varit drastiska. Hur skulle det annars gå till att dra ner en verksamhet med nära 10 procent? Men den verksamhet som bedrivs i dag är trots allt förhållandevis god.

Motala har gjort sig känt för sina äldreboenden. Vi tar emot studiebesök från andra kommuner och bostadsbolag som vill veta hur vi gjort. Tillsammans med bostadsstiftelsen Platen har vi skapat en boendetrappa bestående av:

Platens seniorboenden.
Trygghetsboenden där kommunen blockförhyr lägenheter av Platen.
Korttidsboenden, framför allt på Strandvägen.
Vårdboenden i form av gruppboenden i olika konstellationer.

Socialnämnden är mitt uppe i ett arbete med att ta fram tjänstebeskrivningar och tjänstegarantier för sin verksamhet. Äldreomsorgen är redan klar. I och med detta kommer vi att på ett tydligt sätt kunna beskriva för kommuninvånarna vad de kan förvänta sig för hjälp av kommunen.

Inom IFO, kommunala psykiatrin och LSS-områdena har verksamheten ställts om och vi har skapat en enhet för barn och ungdom och en för vuxna. På så sätt kan erfarenheter från arbete med olika målgrupper tas till vara och användas för att utveckla och göra det vi erbjuder Motalaborna ännu bättre.

Det pågår ett intensivt arbete med att förbättra samarbete och samverkan med andra inom socialnämndens verksamhetsområden:
Med skolan då det gäller barn som riskerar att fara illa, bland annat i Lotsen-verksamheten, vård på hemmaplan, riktad inte minst mot hela familjerna.

Med landstinget då det gäller äldrevården i det vi ibland kallar ”Färdplan mot samverkan”.
Med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och Vadstena kommun i Samordningsförbundet då det gäller rehabiliteringsarbetet.

Även om det kommer att ta lite tid innan de ekonomiska effekterna visar sig, är vi övertygade om att detta arbete kommer att ge både kvalitativa och ekonomiskt goda resultat.

Anders Andersson (v)
Socialnämndens
ordförande