sida

VätternVänstern

VätternVänstern

VätternVänstern, ett nätverk bland partiföreningar i Vänsterpartiet, bildades i Vadstena den 28 november 2015. Den organisatoriska och politiska plattformen antogs på nätverkets tredje möte den 10 april 2016.

Politisk och organisatorisk plattform

Vår sjö Vättern är en unik källsjö som i årtusenden spelat en avgörande roll för de människor som bott vid dess stränder. Så är det än idag. Vattnet tas ur sjön och blir till dricksvatten eller används som ingrediens i livsmedel. Vattnet är också en förutsättning för jordbruket och dess binäringar, för fisket och för hela turistnäringen. Vättern och dess närområden har dessutom mycket höga naturavärden genom sina unika arter och ekosystem. Sjön ingår i EU:s nätverk för Natura 2000 och i södra delen finns ”Biosfärområde Östra Vätternbranterna” som är utsett av FN genom UNESCO.

Skall Vättern även i fortsättningen kunna spela samma roll som tidigare måste den skyddas mot föroreningar. Det är livsavgörande. Förgiftas Vätterns vatten riskerar hela Vätternsbygden att bli utan ett friskt dricksvatten och den närmare halva miljon människor som idag är beroende av vatten från sjön eller vis dess utflöde mot östersjön blir utan sitt kanske viktigaste baslivsmedel. Naturvärden, turism och fiske kommer också i så fall att spolieras.

Vänsterpartiet vill kämpa mot all förorening av Vätterns vatten. Idag hotar gruvverksamhet i Norra Kärr samt gasprospektering i Motala- och Vadstena- vikarna och omgivande land, sjön med sin verksamhet. Men även försvaret och försvarsindustrin hotar med sina provskjutningar vid Karlsborg att öka sina föroreningar av vårt dricksvatten dramatiskt.

För att kunna arbeta politiskt på ett effektivare sätt har partiföreningar i Vänsterpartiet med anknytning till Vättern bildat nätverket VätternVänstern.

Vad är VätternVänstern

VätternVänstern är ett nätverk mellan partiföreningar inom Vänsterpartiet i Vätternbygden.

Syftet med nätverket VätternVänstern är att:

  • samla och sprida kunskaper och idéer
  • hålla en kontinuerlig kontakt mellan partiföreningarna
  • formulera en gemensam politik som kan antas av ingående föreningar samt
  • kunna agera gemensamt vid olika typer av politiska aktioner

I nätverket kan partiföreningar som har strand mot eller tar sitt dricksvatten från sjön ingå. VätternVäns- tern är ett nätverk av föreningar och är inte en del av Vänsterpartiets stadgemässiga organisationsstruktur. Därmed följer att inga politiska ställningstaganden i nätverket är bindande för ingående partiföreningar utan är ett uttryck för nätverkets ståndpunkter.

Hur arbetar VätternVänstern

Nätverket har sina möten 3 till 4 gånger per år. Varje möte beslutar om vilken partiförening som skall vara värd för nästkommande möte och föreslår datum för mötet.

Den förening som är mötesvärd beslutar om mötesdatum, förbereder och sammankallar till nästa möte samt ansvarar för att mötesanteckningar förs och distribueras till resten av nätverket.

Mellan mötena arbetar respektive partiförening med tilldelade uppgifter och distribuerar sina handlingar/ resultat samt övrig relevant information till resten av nätverket.

Nätverket deltar i och arrangerar aktiviteter för att värna Vättern via sina partiföreningar samt bedriver opinionsarbete både i och utanför partiet.

Vad vill VätternVänstern

De politiska frågor som VätternVänstern har att hantera rör:

  • skydda av Vättern som vattentäkt
  • bevara och utveckla av Vätterns naturvärde
  • arbeta med gemensamma näringslivsfrågor där Vättern spelar en roll
  • arbeta med livsbetingelser i allmänhet med Vätternbygden som utgångspunkt
  • formulera strategier för att bygga politiska och sociala allianser mm för att förverkliga sina syften

Dela den här sidan:

Kopiera länk