sida

Motala ska vara en kommun som håller ihop

Landsbygden
En levande del av
Motala kommun

 

Motala ska vara
en kommun som håller ihop

Utan landsbygden dör staden – utan staden dör landsbygden.

Våra gemensamma rikedomar skapas av hela kommunens resurser och hela kommunens arbete. Då ska frukterna av det arbetet också komma hela kommunen till del. Sverige har stora och växande regionala skillnader. Ojämlikheten syns på kartor – på Sverigekartan och på stadsbusskartan. Pengarna finns i centrum, i de stora städerna och i stadskärnorna.

Här är Motala inget undantag – oavsett majoritet de senaste 20 åren har landsbygden hamnat i kläm! Vänsterpartiet vill att alla ska kunna bo där man själv önskar. För oss är det viktigt att alla medborgare har ett likvärdigt liv, med likvärdiga förutsättningar oavsett var man bor. Det betyder inte att det skall vara likadant för alla, det betyder att bra saker på det ena stället kan uppvägas av andra bra saker på det andra. Att bo på landet har sina fördelar, och dom är många, och att bo i staden har sina, och dom är också många.

Vänsterpartiet vill att det skall vara enkelt och positivt att leva både i stad och land. Då måste det finnas bra förutsättningar för det. En sak är dock säker – och det är att det inte finns några snabba enkla lösningar. Vår strategi bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan och ett större regionalt inflytande.

En av de allra viktigaste faktorerna är bra kollektivtrafik, och Vänsterpartiet var det enda parti som motsatte sig de neddragningar av landsortslinjerna, som Region Östergötland har beslutat om. Alla andra partier – från höger till mitten – var överens om att dra ner. Det måste satsas mer pengar på kollektivtrafiken i landsbygden.

På temat kommunikation vill vi arbeta för järnvägen i allmänhet, inte minst den regionala. Vi vill att tågen skall stanna i både Godegård och i Fågelsta. Därmed skulle de båda orterna få en helt annan betydelse som boplatser – och utflyttningen skulle ersättas med inflyttning. Resultatet av en ökande befolkning skulle vara att grundservicen
kan bibehållas och förstärkas. En dröm vore om vi kunde öppna Godegårds skola igen för att elevantalet börjat stiga.

Landsbygden är helt avgörande för hela samhället eftersom det är där som vår mat produceras. Dessvärre ökar vårt behov av att importera mat och vår självförsörjningsgrad minskar. Problemet är nationellt, men vi kan också göra en del lokalt. Till exempel kan vi eftersträva att kommunen upphandlar sina råvaror till matlagning så lokalt som möjligt. På så sätt minskas också behovet av miljöstörande transporter.

För att landsbygden skall
utvecklas behövs bland
annat

 • Nybyggnation av småhus och flerbostadshus
 • Utbyggnad av bredband och transportinfrastruktur
 • Offentlig och privat service
 • Företagande och arbete
 • Turism och gröna näringar

Landsbygden behöver också sina företag, stora som små. Dom behövs som arbetsplatser och dom behövs för det sociala livet på orten. Just nu är den långsamma fiberutbyggnaden en riskfaktor. Små företag är en viktig motor för landsbygdens näringsliv. Inte bara för att sådana företag kan växa och bli stora, utan också för att de i bästa fall kan driva nya idéer och innovationer framåt. Det finns ett stort behov att utveckla företagande inom hållbarhet och energieffektivisering, vilket i sin tur kan driva på omställningen. Vänsterpartiet vill stimulera småföretagandet och vi
ser gärna att antalet företag inom gröna näringar som startar utanför staden ökar. Vi anser att såväl kommunen som regionen måste bli bättre på att hjälpa företagen på landsbygden.

Bostadsfrågorna är svårlösta, men borde inte vara det. Vi är inte alls nöjda med att Bostadsstiftelsen Platen avyttrar sina bestånd utanför tätorten. Privata byggherrar lär aldrig engagera sig och bygga hyresrätter på landet, stadens människor är fler och det är fler som kan betala de hyror som leder till vinster för ägarna. För att tillgodose de verkliga behov som finns på landsbygden borde vårt gemensamt ägda allmännyttiga företag vara en stark aktör. Vi vill att Platen ska ta ett större samhällsansvar även på landsbygden.

Landsbygden är också viktig som miljö för rekreation, kultur och besöksnäring. Naturen är Sveriges viktigaste resurs vad gäller turism och Vänsterpartiet vill utveckla den småskaliga näring som handlar om att ta hand om våra besökare och för att möta nya behov kopplat till Lalandia.

Detta kommer Vänsterpartiet i Motala att arbeta aktivt för under kommande år:

 • Tågstopp i Godegård och Fågelsta och utbyggd kollektivtrafik
  Orterna skulle få en helt annan potential och tillväxt. Därmed kan både offentlig och kommersiell service tryggas och utvecklas. Detta var vad som hände storskaligt med hela kommunen i samband med Bana Väg-projektet och detta kommer att hända också i mindre skala.
 • Färdigställ Östgötaleden genom hela kommunen
  Besöksnäringen är vår snabbast växande näringsgren. Naturen är en av de viktigaste kvaliteterna.
 • Bygg cykelvägar till Borensberg, Tjällmo, Nykyrka och Vadstena
  Cykelstaden Motala behöver vässa sina kvaliteter. Cyklandet främjar hälsa och motverkar klimatpåverkan. Detta har även en koppling till besöksnäringen då det går att utveckla fler säkra cyckelleder på landsbygden.
 • Inrätta en fond som stödjer kvinnors företagande på landsbygden
  Tillväxten på landsbygden behöver stimuleras. Inte minst besöksnäringen kan växa om den får förutsättningar. Men också näringar som utgår från djur och natur och lokal service kan utvecklas
 • Eftersträva lokal produktion i samband med upphandlingar
  Såväl klimat, som tillväxt, som kvalitet påverkas positivt om vårt kött, vårt mjöl och våra grönsaker är härodlade.
 • Stimulera företagande inom hållbarhet och energieffektivisering
  Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Omställningen är helt nödvändig och den måste tas på allvar här och nu – klimatet kan inte vänta. Vänsterpartiet vill att näringslivet i Motala ska bli aktivare i omställningsprocessen. Detta menar vi skulle även kunna gynna små företag på landsbygden.
 • Värna den trygghet som finns – behåll befintlig gatubelysning
  Behovet av kostnadsminskningar får inte gå ut över medborgarnas trygghet. Det skall vara tryggt och säkert att röra sig i tätbebyggda områden dygnet runt också utanför staden.

Dela den här sidan:

Kopiera länk