Kategori: Kommunfullmäktige

Rapport från oktoberfullmäktige

De lååååånga inläggens män. Kommunfullmäktige 9 oktober 2017. Allmänhetens frågestund var intressant. Kloka skolfrågor ställdes, om skolskjutsar, Godegårdsborna skola m fl. Hyvinge är Motalas vänort i Finland. Utvecklingschef Jan Holmberg, vice ordf i KF Sira Jokkinen-Lisse och Kjell Fransson (L) besökte orten för några veckor sedan. De berättade att de var mycket positiva, ett hårt schema med mycket kultur och ett varmt välkomnade. Information från Socialnämnden. Intressant men...

Fornåsa. Kommunfullmäktige. Juni.

Sista fullmäktige för terminen blev ganska kort. En eftermiddag i demokratins tjänst. Vid punkten Allmänhetens frågor undrades det hur kommunen arbetar med våld i hederns namn. Svaren var flera, men inte tillräckliga. Finns mycket att diskutera här. Handlar till stor del om mäns våld mot kvinnor i vilken kultur som helst, men allt är inte, i sin kontext alldeles lika. Hederskulturen är komplex. Och naturligtvis oerhört patriarkal.  Bemanningscentrum ska bort och...

Fullmäktige i maj – Kerstin Lundberg rapporterar

Fullmäktige i maj. Fyra timmar långt möte med en del intensiva diskussioner. Men först: information från revisionen, där ordföranden Ragnar Gyberg kortfattat presenterade något om revisionens arbete. Efter att varit på utbildning i regionens regi, där revision var ett tema, tycker jag dessa frågor är mer intressanta nu. Revisionen, verksamhetens hjälpande hand. Information från Föreningen Norden. Intressant. Frågan är, hur vill vi agera i samarbete med denna förening? Or...

Från kommunfullmäktige 18 april

Motala kommunfullmäktiges bokslutsmöte hölls tisdagen 18 april. Förutom att bokslutet och ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter behandlades fick fullmäktige information från socialnämnden. Det aktuella läget och de bekymmer socialnämnden har beskrevs och fullmäktige fick möjlighet att ställa frågor om oklarheter. Men det kom inga… Revisionen lämnade sin rapport och i den uttrycktes tveksamhet till bildningsnämndens ordförandes beslut om lönehöjning för förstelärarna som togs som ett ordförandebeslut. Enligt...

Kommunfullmäktige mars 2017

Dramatik i sista minuten. Efter att ha blivit utsparkade från samarbetet i Solidariskt Motala hade vi i Vänstern lämnat in avsägelser från alla förtroendeposter i nämnder och styrelser i kommunpolitiken. Vi gick i opposition. Men dialog pågick mellan partierna in i sista minuten före KF och en öppning kunde skönjas. Alla avsägelser togs tillbaka när dagordningen skulle spikas. Stor tystnad och förvåning märktes i lokalen. Dialogen kommer att...

Förlorade förtroenden är till för att återvinnas

Politiskt innehåll, rimlig  fördelning av inflytande, förbättrade samarbetsformer. Dessa tre ingredienser ingår i det som diskuterats tidigare idag mellan S och V. Mera om detta kommer presenteras när allt ”är fäst på papper”. Under pågående fullmäktigemöte skrev Jocke Höglund så här på vår Facebook-sida: Efter en konstruktiv dialog under dagen har vi kunnat se lösningar på de frågor som vi tvistat om i majoriteten. Detta innebär att vi...

Kommunfullmäktige i decembermörkret

Kerstins krönika. på kommunfullmäktige i december var: Solveig, Rolf, Anders och undertecknad. ANDT-arbetet (mot alkohol, narkotika, dopning och tobak) är viktigt i alla kommuner. Nu finns riktlinjer från regionalt håll. Den lååååånga debatten var angående avfallssystem och taxor. Många kunniga debattörer med mycken fakta. Kort sagt, miljö och ekonomi står emot varandra, som så många gånger. Fyrfackssystem för soptunnor och nya sopbilar på gång. Blir en storinvestering. Anders var uppe...

Kerstins krönika – novemberfullmäktige

Mötet startade 13 30 och innehöll frågor som ny taxa enligt alkohollagen, flera motionsvanor och tillsättandet av en ny beredning. Beredningen ska titta på kommunens organisation, arvoden m.m. Den består av gruppledarna plus en ledamot till från varje parti. Från Vänstern blir det då undertecknad och Jocke Höglund. Sammankallande blir KFO Elias Georges. Vänsterns motion ang. att ha Regnbågsflaggan i fullmäktige under möten besvarades av KSO Camilla Egberth....

Kerstins krönika. Höstens första kommunfullmäktigemöte

Bussen gick till Tjällmo (kanske den enda landsortsbuss vi sett på länge). Mötet startar alltid med allmänhetens frågestund och några frågor ställdes av Tjällmobor på plats. Informationspunkter var: Regional strategi för internationellt arbete. Viktig fråga, vi behöver höja blicken från vårt eget lilla sammanhang ibland. Socialnämnden angående en budget i balans. Här vet vi ju att vi inte är överens i en oerhört viktig fråga – LOV i...

Rapport från kommunfullmäktige 18 april

Måndagens fullmäktigesammanträde var en halvdagsövning på grund av att fjolårets bokslut skulle behandlas och fastställas. Ibland blir de debatterna rätt långa, därför tar man tid på sig. Bokslutet i sig var det inga problem med, den debatten innehöll endast ett inlägg med politisk ideologiskt innebörd och det kom förstås från Vänsterpartiet. Anders Andersson diskuterade socialnämndens underskott genom att visa att detta berodde på att vi har tvingats använda...

Första fullmäktige 2016

Tjänstgjorde: Andreas, Rolf, Sofia-Maria och undertecknad. Allmänhetens frågor var flera, bland annat om nysvenskar får gå före i bostadsköer. Svaret är NEJ! Östgötakommissionens ordförande Margareta Kristenson informerade om hälsoläget i länet och i Motala. Klass och inkomst spelar stor roll för hälsan. Naturligtvis! Materialet från arbetet blir bra  för politiska beslut. Arbetet går vidare med flera nätverk, där de tretton kommunerna representeras av tjänstepersoner och politiker. Politiker från Motala är Caroline Unéus...

Sista kommunfullmäktige 2015

Sista kommunfullmäktige 2015. Efter ett långt möte  i Solidariskt Motala (S, V och Mp) startade fullmäktige kl 18 på måndagkvällen 14 december. Allmänhetens frågor flera stycken sen några informationspunkter om vänortsbesök i Daugavpils och om överförmyndarnämnden mm. Vid punkten Interreligiöst råd var undertecknad uppe i talarstolen och poängterade två ting. Det goda i att alla samfund träffas och har en dialog, förhoppningsvis löser det missförstånd och undanröjer fördomar....

Kommunfullmäktige i november – full fart på debatten

Mötet startade med Allmänhetens frågor. Ulla Eriksson undrade hur arbetsmiljön i äldreomsorgen ska förbättras. En mycket relevant fråga. Socialnämndens ordförande svarade. Här finns mycket att agera omkring framöver. Vi kunskapar nu om sex timmars arbetsdag t ex. Revisionen presenterade sitt arbete under ledning av Ragnar Gyberg ordförande. Ett viktigt arbete att hålla koll på verksamheterna. Skattepengarna ska skötas ansvarsfullt. Hittar man oegentligheter kan man vara anonym i sina kontakter med revisionen. Man kan alltså bli Whistleblower. Efter fikat drog budgetdebatten igång. Den blev lång och livfull. Olika ideologiska vägval i ekonomiskt-politiskt förslag blev mycket tydliga. Tre budgetar låg på bordet, Solidariskt Motalas (SOM dvs. S, V och MP), Alliansens och SDs. SOM satsar på framtiden och investerar i välfärden, Alliansen bromsar och privatiserar, SDs är ett nationellt plagiat och totalt främlingsfientlig. Det senare fick många att gå upp i talarstolen för att kommentera och ställa frågor. SD satt mest tysta och flinade, svara på frågor var...

Tydlig budgetdebatt

Solidariskt Motalas budgetförslag vann omröstningen om budget i Motala kommunfullmäktige. Vänsterpartiets gruppledare Kerstin Lundberg (V) var mycket nöjd med debatten. – Det gick ideologiskt hårt till, vilket jag tycker om. Samtidigt var stämningen god och vi respekterade varandra. Politik och person hölls isär. Det kunde skämtas över gränserna, säger Kerstin Lundberg. – Alla var väldigt tydliga och tog debatten på djupt allvar, men efteråt kunde vi ta varandra...

Kommunfullmäktiges oktobersammanträde i Borensberg

KF samlades på Hällaskolan 26 oktober. Möjlighet till rundvandring fanns under ajourneringen. Vid allmänhetens frågestund tog Göran Fornåå upp en kulturfråga. När kommunen bygger, kommer vi då ihåg konst och utsmyckning som ska vara0,5 %? Viktig diskussion. Kulturen är nödvändig för människorna i Motala och också för de konstnärer som verkar här. Fyra tjänstepersoner kopplade till kost och upphandling höll i ett detaljerat utbildningspass om kostpolicyn och om...

Kommunfullmäktige – höststart

Andreas, Solveig, Anders och jag tjänstgjorde 31 augusti, från 18 00 till nästan 22 00. Några punkter från kvällens dagordning. – Information från Regionen. Många visioner och frågor, men lite politik. – Information från Personalnämnden. Rolf, ordf och Rose-Marie personalchef tog upp utmaningar i HR (personalfrågor) nu och i framtiden. Kompetensförsörjning framstår som viktigast här… Och svårast. Nästan alla kommuner brottas med samma sak. Personalfrågorna är oerhört väsentliga. Vänsterpartiet...

Inlägg i fullmäktige om våld i nära relationer

Kerstin Lundberg bemötte en interpellation från SD på senaste kommunfullmäktigemötet: Här skulle jag kunna stå väldigt länge och tala. Ämnet ligger mig varmt om hjärtat och handlar om jämställdhet, något jag arbetat med i 30-40 år. Som en del av er vet var jag med och startade Kvinnojouren i Motala för över 20 år sedan. Jag kan ämnet, så att säga. Jag följer jourens arbete, är dock inte...

Kerstins krönika vecka 9

  Veckan startade med SOM-möte (Solidariskt Motala = V+S+Mp) där vi tre partier tar upp många olika politiska frågor från alla nämnder och styrelser. Svårt att vara uppdaterad om allt, men vi försöker informera varandra så långt som möjligt. De som ska tjänstgöra i Kommunfullmäktige (KF) på kvällen träffas en stund före mötet. Kan ju tillstöta saker sen vi pratade på vårt kommunalpolitiska utskott i partiet (KPU). Kommunfullmäktige...

Kerstins krönika vecka 5

Solidariskt Motala (S, V och Mp) träffas numera varje måndag. Det är högt i tak i diskussionerna. I måndags tittade vi igenom 10-punktsprogrammet som vi har i samverkan med Tillväxt Motala, för ett bättre näringslivsklimat. Jag har, i kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslagit att vi ska ha ett bättre samarbete om ungdomsarbetslösheten. Det är ett ansvar, inte bara för kommunen, utan också för företagen. Fler möten denna vecka: styrelsemöte i...

Kerstin Lundberg, Kommunstyrelsen

Budgetdebatten

Kerstin Lundbergs tal i Kommunfullmäktige under budgetdebatten 24/11 Ordföranden, fullmäktige, åhörare. Jag börjar med att yrka bifall för Solidariskt Motalas Mål och Resursplan, alltså till KS beslut. ”Hållbarhet och mångfald – Ett Motala i utveckling”. En retorik för en budget som förpliktar. Förpliktar på ett bra sätt. Framtiden i Motala är full av utmaningar. I vår budget ser vi fram emot och möter många av dem. När det...

%d bloggare gillar detta: