Kategori: Kerstins krönika

0

Kort och gott från fullmäktige i mars

Godegårdsborna är aktiva i allmänhetens frågor. Återigen var skolskjutsar mm uppe. Inget kontroversiellt under kvällen Bra utbildning från SKL i ämnet hot och våld mot politiker.Undertecknad var uppe och pratade samtalston mellan politikerkollegor. 15 procent av alla som slutar i politiken gör det pga av egna partikamrater eller ledamöter från andra partier. Kerstin Lundberg, gruppledare

Rapport från oktoberfullmäktige

De lååååånga inläggens män. Kommunfullmäktige 9 oktober 2017. Allmänhetens frågestund var intressant. Kloka skolfrågor ställdes, om skolskjutsar, Godegårdsborna skola m fl. Hyvinge är Motalas vänort i Finland. Utvecklingschef Jan Holmberg, vice ordf i KF Sira Jokkinen-Lisse och Kjell Fransson (L) besökte orten för några veckor sedan. De berättade att de var mycket positiva, ett hårt schema med mycket kultur och ett varmt välkomnade. Information från Socialnämnden. Intressant men för långt.Ibland hamnar vi i detaljer. Revisionens ordf Ragnar Gyberg gjorde ett...

Fornåsa. Kommunfullmäktige. Juni.

Sista fullmäktige för terminen blev ganska kort. En eftermiddag i demokratins tjänst. Vid punkten Allmänhetens frågor undrades det hur kommunen arbetar med våld i hederns namn. Svaren var flera, men inte tillräckliga. Finns mycket att diskutera här. Handlar till stor del om mäns våld mot kvinnor i vilken kultur som helst, men allt är inte, i sin kontext alldeles lika. Hederskulturen är komplex. Och naturligtvis oerhört patriarkal.  Bemanningscentrum ska bort och vikariehanteringen ska tillbaka till verksamheterna, dock inte på samma sätt som tidigare. Vänstern i...

Fullmäktige i maj – Kerstin Lundberg rapporterar

Fullmäktige i maj. Fyra timmar långt möte med en del intensiva diskussioner. Men först: information från revisionen, där ordföranden Ragnar Gyberg kortfattat presenterade något om revisionens arbete. Efter att varit på utbildning i regionens regi, där revision var ett tema, tycker jag dessa frågor är mer intressanta nu. Revisionen, verksamhetens hjälpande hand. Information från Föreningen Norden. Intressant. Frågan är, hur vill vi agera i samarbete med denna förening? Or not. Alliansen vidhåller att Motala kommun bör ha LOV i äldreomsorgen. Vill...

Kommunfullmäktige mars 2017

Dramatik i sista minuten. Efter att ha blivit utsparkade från samarbetet i Solidariskt Motala hade vi i Vänstern lämnat in avsägelser från alla förtroendeposter i nämnder och styrelser i kommunpolitiken. Vi gick i opposition. Men dialog pågick mellan partierna in i sista minuten före KF och en öppning kunde skönjas. Alla avsägelser togs tillbaka när dagordningen skulle spikas. Stor tystnad och förvåning märktes i lokalen. Dialogen kommer att fortsätta och vi har inte sett slutet på situationen än, men just...

Kommunfullmäktige i decembermörkret

Kerstins krönika. på kommunfullmäktige i december var: Solveig, Rolf, Anders och undertecknad. ANDT-arbetet (mot alkohol, narkotika, dopning och tobak) är viktigt i alla kommuner. Nu finns riktlinjer från regionalt håll. Den lååååånga debatten var angående avfallssystem och taxor. Många kunniga debattörer med mycken fakta. Kort sagt, miljö och ekonomi står emot varandra, som så många gånger. Fyrfackssystem för soptunnor och nya sopbilar på gång. Blir en storinvestering. Anders var uppe och yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag. Motalas Lucia med tärnor lyste upp...

Kerstins krönika – novemberfullmäktige

Mötet startade 13 30 och innehöll frågor som ny taxa enligt alkohollagen, flera motionsvanor och tillsättandet av en ny beredning. Beredningen ska titta på kommunens organisation, arvoden m.m. Den består av gruppledarna plus en ledamot till från varje parti. Från Vänstern blir det då undertecknad och Jocke Höglund. Sammankallande blir KFO Elias Georges. Vänsterns motion ang. att ha Regnbågsflaggan i fullmäktige under möten besvarades av KSO Camilla Egberth. Det gick inte hela vägen, men Prideflaggor ska inköpas och sättas upp...

Fullmäktige i oktober

Delårsrapporten dominerade oktober månads kommunfullmäktige. Det blev en lång debatt mellan majoritet och opposition, främst om hur kommunens ekonomi har hanterats och ska skötas i fortsättningen. Vissa i Alliansen tror att kommunen är en koncern, ett privat företag, men skattefinansierad verksamhet är en helt annan sak, med stort ansvar och andra regler. Vi måste garantera bra välfärd – skola, vård och omsorg. Hur tjatigt det nu än låter. Alliansens svar på detta är privatiseringar. Det finns hundra argument mot, men...

Kerstins krönika. Höstens första kommunfullmäktigemöte

Bussen gick till Tjällmo (kanske den enda landsortsbuss vi sett på länge). Mötet startar alltid med allmänhetens frågestund och några frågor ställdes av Tjällmobor på plats. Informationspunkter var: Regional strategi för internationellt arbete. Viktig fråga, vi behöver höja blicken från vårt eget lilla sammanhang ibland. Socialnämnden angående en budget i balans. Här vet vi ju att vi inte är överens i en oerhört viktig fråga – LOV i äldreomsorgen. Ledamöterna Anders och Carola har redan reserverat sig mot ett uppdrag...

Första fullmäktige 2016

Tjänstgjorde: Andreas, Rolf, Sofia-Maria och undertecknad. Allmänhetens frågor var flera, bland annat om nysvenskar får gå före i bostadsköer. Svaret är NEJ! Östgötakommissionens ordförande Margareta Kristenson informerade om hälsoläget i länet och i Motala. Klass och inkomst spelar stor roll för hälsan. Naturligtvis! Materialet från arbetet blir bra  för politiska beslut. Arbetet går vidare med flera nätverk, där de tretton kommunerna representeras av tjänstepersoner och politiker. Politiker från Motala är Caroline Unéus (M) och undertecknad. Konstutställning under pausen, med fika. Vid punkten Internationell policy var...

Sista kommunfullmäktige 2015

Sista kommunfullmäktige 2015. Efter ett långt möte  i Solidariskt Motala (S, V och Mp) startade fullmäktige kl 18 på måndagkvällen 14 december. Allmänhetens frågor flera stycken sen några informationspunkter om vänortsbesök i Daugavpils och om överförmyndarnämnden mm. Vid punkten Interreligiöst råd var undertecknad uppe i talarstolen och poängterade två ting. Det goda i att alla samfund träffas och har en dialog, förhoppningsvis löser det missförstånd och undanröjer fördomar. Och att kommunen, polisen och samfunden ska representeras av en kvinna och...

Kommunfullmäktige i november – full fart på debatten

Mötet startade med Allmänhetens frågor. Ulla Eriksson undrade hur arbetsmiljön i äldreomsorgen ska förbättras. En mycket relevant fråga. Socialnämndens ordförande svarade. Här finns mycket att agera omkring framöver. Vi kunskapar nu om sex timmars arbetsdag t ex. Revisionen presenterade sitt arbete under ledning av Ragnar Gyberg ordförande. Ett viktigt arbete att hålla koll på verksamheterna. Skattepengarna ska skötas ansvarsfullt. Hittar man oegentligheter kan man vara anonym i sina kontakter med revisionen. Man kan alltså bli Whistleblower. Efter fikat drog budgetdebatten igång. Den blev lång och livfull. Olika ideologiska vägval i ekonomiskt-politiskt förslag blev mycket tydliga. Tre budgetar låg på bordet, Solidariskt Motalas (SOM dvs. S, V och MP), Alliansens och SDs. SOM satsar på framtiden och investerar i välfärden, Alliansen bromsar och privatiserar, SDs är ett nationellt plagiat och totalt främlingsfientlig. Det senare fick många att gå upp i talarstolen för att kommentera och ställa frågor. SD satt mest tysta och flinade, svara på frågor var tydligen för svårt. Undertecknad, Anders och Rolf var uppe i debatten som efter 3,5 timmar slutade med att SOM:s mål – och resursplan (MOR),...

Kommunfullmäktiges oktobersammanträde i Borensberg

KF samlades på Hällaskolan 26 oktober. Möjlighet till rundvandring fanns under ajourneringen. Vid allmänhetens frågestund tog Göran Fornåå upp en kulturfråga. När kommunen bygger, kommer vi då ihåg konst och utsmyckning som ska vara0,5 %? Viktig diskussion. Kulturen är nödvändig för människorna i Motala och också för de konstnärer som verkar här. Fyra tjänstepersoner kopplade till kost och upphandling höll i ett detaljerat utbildningspass om kostpolicyn och om lagar och förordningar gällande upphandling som verktyg att kunna göra uppköp från...

Kerstins krönika vecka 9

  Veckan startade med SOM-möte (Solidariskt Motala = V+S+Mp) där vi tre partier tar upp många olika politiska frågor från alla nämnder och styrelser. Svårt att vara uppdaterad om allt, men vi försöker informera varandra så långt som möjligt. De som ska tjänstgöra i Kommunfullmäktige (KF) på kvällen träffas en stund före mötet. Kan ju tillstöta saker sen vi pratade på vårt kommunalpolitiska utskott i partiet (KPU). Kommunfullmäktige startade, som vanligt, med allmänhetens frågor. Jag säger igen: det är synd...

Det var detta som Sverige gick miste om

I höstas röstade Alliansen och Sverigedemokraterna ner regeringens budget. En budget som förhandlats fram i samarbete med Vänsterpartiet. Här är en del av reformerna som röstades bort: Gratis läkemedel till barn Ekonomiska resurser till personalförstärkning i äldrevården Höjt bostadstillägg till fattigpensionärer Höjt underhållsbidrag till ensamstående föräldrar ( mest kvinnor) Permanent stöd till kvinnojourer Mer pengar till sjukvården. Istället tvingas vi leva vidare med en Alliansbudget som fortsätter att skapa större klyftor mellan människor och tillåter vinster i välfärden. Vänsterpartiet ser...

Kerstins krönika vecka 5

Solidariskt Motala (S, V och Mp) träffas numera varje måndag. Det är högt i tak i diskussionerna. I måndags tittade vi igenom 10-punktsprogrammet som vi har i samverkan med Tillväxt Motala, för ett bättre näringslivsklimat. Jag har, i kommunstyrelsens arbetsutskott, föreslagit att vi ska ha ett bättre samarbete om ungdomsarbetslösheten. Det är ett ansvar, inte bara för kommunen, utan också för företagen. Fler möten denna vecka: styrelsemöte i kommunens fastighetsbolag, frukostmöte hos Hyresgästföreningen och kommunfullmäktigemöte. Kommunfullmäktigemötet startade med Niklas Orrenius,...