Debattartikel av Jonas Sjöstedt i Corren 2017-06-14

Stora delar av Sverige har idag brist på dricksvatten. Vi har länge tagit obegränsad tillgång på rent vatten för självklart. Nu lever vi i en ny situation. Med klimatförändringarna påverkas nederbörd och temperatur, det finns en uppenbar risk att tillgången på vatten påverkas även hos oss när klimatet ändras.

Det är ett av flera argument för att vi måste stärka skyddet av våra viktigaste vattenkällor. Vättern har här en unik roll. Vättern är Sveriges viktigaste reserv av rent vatten. Redan nu tar kommuner runt sjön med en kvarts miljon invånare sitt dricksvatten från Vättern. I Örebro län planeras en överföringsledning till ett flertal kommuner, i förlängningen finns förutsättningar att förse Stockholm med omgivningar med rent vatten om Mälaren blir otjänlig. En sådan risk finns genom klimatförändringarna, då höjd havsnivå kan leda till att Mälarens vatten blir salthaltigt.

Vättern är idag riksintresse för naturvård, friluftsliv och yrkesfiske och omfattas därmed av skydd enligt miljöbalken. Vättern är klassat som Natura 2000-område och har nyligen fått vattenskyddsföreskrifter. Vänsterpartiet har tidigare lyft att även dricksvattentäkter ska kunna klassas som riksintresse enligt miljöbalken. Skyddet för Vättern behöver stärkas.

Vättern har redan idag problem med att fet fisk innehåller dioxin och PCB. Kräftor som fångas i norra Vättern har förhöjda halter av bly, kadmium och kvicksilver och halterna av bromerade flamskyddsmedel ökar i röding. Höga halter av tennorganiska föreningar har uppmätts i sediment.

Trots Vätterns unika betydelse som vattenkälla så finns flera miljöhot mot sjön. Det har funnit planer på att borra efter fossilgas under sjön. Gruvplanerna i Norra kärr kan medföra betydande risker för miljön vid en olycka. Mest aktuellt är dock försvarets planer på att fortsätta och öka skjutverksamheten och flygets övningar över sjön. Genom skjutövningarna hamnar stora mängder tungmetaller och miljöfarliga ämnen direkt i Vätterns vatten. Försvaret vill ha Vättern som övningsplats trots att det finns möjliga alternativ utan samma miljörisker, exempelvis Älvdalens skjutfält.

Frågan om försvarets övningar kommer snart att hamna på regeringens bord. Regeringen kan genom ett enkelt beslut stoppa de omfattande tillstånd för övningar som försvaret vill ha. Det är dags att sätta omsorgen om Vätterns vatten före försvarets bekvämlighet att få öva på ett visst ställe. Här måste försiktighetsprincipen gälla. Att det finns andra utsläppskällor vid Vättern kan inte vara ett argument för att tillåta en till. Att se till att försvaret övar på annan plats är en av de enklaste saker som kan göras för att skydda Vättern och vårt dricksvatten.

Regeringen har gjort klimat och vattenfrågor till viktiga profilfrågor. Nu finns chansen att visa att ni menar allvar med de högtidstalen. Det är dags för regeringen att sätta ner foten, att skydda Vättern och stoppa militärens planer på att sprida farliga ämnen i Vätterns vatten. Tillgång till rent dricksvatten är en säkerhetsfråga som bara kommer att bli viktigare och viktigare.

Jonas Sjöstedt partiledare Vänsterpartiet