Från socialnämnden 19 april

Socialnämnden har haft sammanträde i dagarna två. Onsdagen började med ordinarie beslutssammanträde på förmiddagen och på eftermiddagen åkte vi till Högby gård där vi hade strategidagar under onsdagseftermiddagen och hela torsdagen.

På onsdagssammanträdet behandlades nämndens första prognos och det lutar åt ett underskott på 5,4 mkr. Förutsättningen är att nämnden fått ett tilläggsanslag på 18 mkr, där 5 mkr är demografipengar för 2016, 5 mkr avser ny gruppbostad på Båtsmansgatan (kv Munken)  och 8 mkr är korttidsplatser i äldreomsorgen. Och detta har socialnämnden också fått, fast det är bara demografipengarna som är ramhöjande. Det övriga är ett-årigt anslag, trots att det handlar om permanent verksamhet!

Nämnden fick information om arbetet på att tillskapa ett nytt äldreboende i Mossenområdet. Ett fastighetsföretag kommer att få uppdraget att bygga och sedan ska kommunen driva verksamheten där. Enligt planerna ska detta vara klart för inflyttning i början av 2019. Därefter kommer ytterligare två äldreboenden att byggas, ett i Motala och ett i Borensberg. Hur det blir med driften av dessa är än så länge oklart och kommer säkerligen inte att bli klart förrän under nästa valperiod!

Beslut togs också angående korttidsplatser på lasarettet där Aleris kommer att driva 8 platser åt kommunen fram till årsskiftet. Anledningen är kommunens stora behovet av platser för att undvika höga kostnader för utskrivningsklara. Det handlar om en halvering av kostnaderna! Jag framförde vänsterpartiets tveksamhet till detta, men röstade inte emot, eftersom det är en kortsiktig, akut lösning. Förhoppningsvis ska verksamheten kunna arbeta fram något bättre när dessa platser avvecklas, men i dagsläget finns inget konkret planerat. Möjligheten att ha kvar platserna under nästa år finns inte, eftersom lokalerna ska byggas om.

Strategidagarna på Högby mynnade ut i att socialnämnden tog fram ett antal områden där vi behöver tillskott. Mycket ska klaras inom ram genom att det ska gå att genomföra kostnadsminskningar, men kvar blir ändå:

  • gruppbostad för LSS, 6 lägenheter (den som planerats att uppföras i Mossenområdet, där äldreboendet nu förläggs), 2 mkr;
  • servicebostäder för LSS 10-12 lägenheter på Lasarettsgatan, 5 mkr;
  • ensamkommande flyktingbarn, omställning m.m. pga av betydligt lägre ersättningsnivåer, 4,5 mkr;
  • hemmaplanslösningar för missbrukare, psykiskt sjuka m.m., 2 mkr;
  • digitalisering, välfärdsteknologi, 4 mkr;
  • avlösning  barn och ungdom, LSS och SoL (flera har fått vänta för länge, vitesföreläggande har överklagats), 1,5 mkr;
  • förstärkning av MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), 0,7 mkr

dvs ca 20 mkr!

Noteras kan att när onsdagssammanträdet började hade SD-ledamöterna missat att vi började betslutssammanträdet 8.00, så det dröjde nära en timme innan någon av dem kom, och när vi avslutade på torsdagen hade alla Alliansens ledamöter (utom centerpartiets Krister Karlsson) avvikit, utan att meddela varför. Vi fick ta beslutet om att lämna över vår behovslista till KS, och några kvarvarande ärenden från onsdagen, utan dem. Och utse Krister att justera dessa ärenden i protokollet eftersom den valde justeraren Linda Stråht inte fanns kvar!

Anders Andersson, ledamot i socialnämnden (V)