Från kommunfullmäktige 18 april

Motala kommunfullmäktiges bokslutsmöte hölls tisdagen 18 april. Förutom att bokslutet och ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter behandlades fick fullmäktige information från socialnämnden. Det aktuella läget och de bekymmer socialnämnden har beskrevs och fullmäktige fick möjlighet att ställa frågor om oklarheter. Men det kom inga…

Revisionen lämnade sin rapport och i den uttrycktes tveksamhet till bildningsnämndens ordförandes beslut om lönehöjning för förstelärarna som togs som ett ordförandebeslut. Enligt kommunjuristen är det oklart vilka regler som gäller och det går inte att säga att det var varken rätt eller fel att göra så. Trots detta yrkade senare Alliansen på att fullmäktige skulle ge ordföranden en anmärkning. Efter omröstning i frågan beslutades att inte göra detta. Alliansen reserverade sig mot beslutet, men det gjorde INTE sverigedemokraterna!

Under bokslutsdebatten förde Rolf Hansson vänsterpartiets talan med fokus på personalfrågorna. Han uppmärksammade bl.a den brutna trenden i sjukskrivningskostnaderna.

Sammanträdet var ett kvällsmöte. Om man vill lyfta fram bokslutet och ge det mer tyngd i kommunens verksamhet vore det lämpligt att det åtminstone är ett halvdagsmöte.

Anders Andersson, kommunfullmäktigeledamot (V)