Alternativa lösningar är okej

Anders Andersson och Carola DiekerSocialnämnden i Motala har ett stort underskott och risken är att det kommer att öka de kommande åren. Därför har nämnden uppdragit åt tjänstemännen att utreda förutsättningarna för att upphandla kommunens personliga assistenter och att införa LOV för vårdboenden. LOV (Lagen om valfrihet) innebär att den enskilde själv får välja vem som ska sköta vården och omsorgen.

Vänsterpartiet har inte motsatt sig något av detta. Det är socialnämndens ansvar att göra allt för att minska underskottet och nå budgetbalans! Men det innebär inte att vi gett klartecken till att lägga ut kommunens verksamheter på privata utförare hur som helst!

Vänsterpartiet är motståndare till vinstuttag ur välfärden. Vi vill inte att skattepengar ska hamna i mer eller mindre giriga välfärdsentreprenörers fickor! Vem vill väl det? Vi motsätter oss dock inte att alternativa företag bedriver verksamhet i kommuner och landsting. Det avgörande för oss är vilka drivkrafterna är till att bedriva verksamhet i välfärdssektorn. Vill man förbättra verksamheten på olika sätt så är det utmärkt! Om eventuella överskott går tillbaka in i verksamheten, då har vi inget emot det hela. Men man ger sig in i välfärden för att berika sig själv, det är då vi vill sätta stopp!

Det finns en rad olika företagsformer som åtminstone minskar möjligheterna att föra ut skattpengar ur välfärden: stiftelser, föreningsdrivna, kooperativa, brukarägda eller personalägda företag. En särskild aktiebolagsform finns också, särskilt anpassad för det skattefinansierade välfärdsområdet, Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, AB(svb).

Om vi ska upphandla något måste vi ställa höga krav på hållbarhet, både social och miljömässig. Det finns ingen anledning till att kommunen i sina upphandlingar inte utgår från hur lagstiftningen kommer att se ut efter årsskiftet. Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal måste erbjudas, praktik eller traineeplatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden bör finnas med så att utsatta grupper inkluderas. Förutsättningar för det civila samhällets organisationer att delta i upphandlingarna bör skapas och upphandlingen ska bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås.

Ett av skälen till att LOV inom äldreboendena diskuteras är att det är tveksamt om kommunen har möjlighet att göra de investeringar som krävs i byggande av nya boenden. Tanken med LOV är ju att ett och samma företag både bygger husen och driver verksamheten och att kommunen betalar hyra för de som väljer att bo där. Vänsterpartiet har svårt att se den ekonomiska vinsten i detta, men om det av andra skäl skulle vara omöjligt med eget byggande kan andra aktörer, till exempel Platen, utföra byggnationen.

Anders Andersson och Carola Dieker Vänsterpartiets representanter i Socialnämnden