Kommunfullmäktiges oktobersammanträde i Borensberg

Kerstin-fullmaktige-w
KF samlades på Hällaskolan 26 oktober. Möjlighet till rundvandring fanns under ajourneringen.

Vid allmänhetens frågestund tog Göran Fornåå upp en kulturfråga. När kommunen bygger, kommer vi då ihåg konst och utsmyckning som ska vara0,5 %? Viktig diskussion. Kulturen är nödvändig för människorna i Motala och också för de konstnärer som verkar här.

Fyra tjänstepersoner kopplade till kost och upphandling höll i ett detaljerat utbildningspass om kostpolicyn och om lagar och förordningar gällande upphandling som verktyg att kunna göra uppköp från ekologisk odling osv.

Kommunerna upphandlar för stora summor varje år. Vi politiker behöver veta mer om upphandlingar för att styra mot hållbarhet på många plan.

Delårsrapporten debatterades en lång stund efter Peter Ingessons, kommundirektör, och Anders Neumans, ekonomichef, presentation av kommunens ekonomi och utfall för resultatmålen i Ledningssystem för Motala (Led Mot).

Undertecknad var uppe i talarstolen för inlägg om ekonomin, investeringar, flyktingar, humanism och empati.

Beslut: KF klubbade rapporten.
Gunilla Skill (V) har avsagt sig ersättarposten i Bildningsnämnden, vi valde nu in Jenny Wallborg där. Lycka till kamrat!

Motioner och interpellationer som inkommit för sent behandlades inte. Övriga skickades till ”rätt adress”. Därefter traskade vi ut i höstmörkret och samåkte hem. Solveig, Anders, Andreas och jag.

Kerstin Lundberg, gruppledare