Mycket kvarstår – men vi jobbar på

Anne-Lie (S) och Rolf (V)Anne-Lie Liljedahl (S) och Rolf Hansson (V) skriver i Debattartikel i MVT 2015-08-20:

Under föregående veckor har ett antal insändare och artiklar uppmärksammat bemanningssituationen inom äldrevården. Vi vill med detta inlägg svara på hur vi ser på utvecklingen.

Vi delar oron över situationen och vi är definitivt inte nöjda med att många medarbetare upplever problem i sin arbetsmiljö. Därför har vi satt i gång flera processer som skall vara en början till bättre förhållanden. Vi är tydliga med att det personalpolitiska programmet skall genomföras och följas.

Bristen på vårdpersonal är en fråga man tampats med under en längre tid i Motala. Det är ett allvarligt problem både för våra anställda och för våra vårdtagare, och utöver detta försämrar det bilden av Motala kommun som har höga ambitioner för sin personalpolitik.

Socialnämnden uppmärksammade detta under förra mandatperioden och gav i uppdrag till förvaltningen att göra en genomlysning av äldreomsorgen, där bland annat personalsituation och bemanning undersöktes. Dessutom startades ett gemensamt bemanningscentrum för att säkerställa att kommunen har den personal som behövs i verksamheterna.

Att det inte fungerat fullt ut har blivit extra tydligt under semestertiden – det råder en allmän och ökande brist på personal till välfärden, såväl i Motala som hos våra grannkommuner- och regioner. Vi vet att vi riskerar att hamna i en ännu sämre situation om inget görs åt problemen. För som vi alla vet, det är först när fler delar på arbetsbördan som arbetsvillkoren och arbetsmiljön kan förbättras genom minskad stress och arbetsbelastning. Tyvärr har vi mycket arbete kvar att göra.

Vi behöver stärka bemanningen i äldreomsorgen och möta de långsiktiga rekryteringsbehoven i välfärden. Ökade satsningar på välfärden leder till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att alla kan få tillgång till utbildning, hälsa, arbete och inflytande. En välutbildad personal kan också bättre upptäcka behov, göra prioriteringar och gör att resurser används optimalt.

Vi är som sagt inte nöjda och delar oron över situationen. Frågorna ligger högt på dagordningen hos oss då vi ser personalen som grunden för kvalitet i välfärden. Att det finns tillräckligt med välutbildad personal är en viktig framtidsfråga både för Motala och för resten av Sverige.

Anne-Lie Liljedahl (S) ordförande socialnämnden
Rolf Hansson (V) ordförande personalnämnden