Hela Motala kommun ska leva

LandsbygdsutvecklningVänsterpartiets i Motala yttrande avseende: ”Utvecklingsplan Landsbygd 2015-2020 (Remissutgåva)”.

Vänsterpartiet vill arbeta för att hela Motala kommun ska leva och vi ser positivt på utvecklingsplanens intentioner att möjliggöra detta. Hela kommunen ska ha målet en ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Vi anser att det är av högsta vikt att skapa förutsättningar för att alla ska ha både rätten och möjligheten att bo var man själv önskar. Landsbygden har många tillgångar, inte enbart mark och råvaror utan också i form av natur och kulturlandskap där det finns möjlighet att skapa attraktiva boendemiljöer.

Att det tas fram en övergripande kommunal strategi som bygger på långsiktighet, en utvecklad samverkan, ett större lokalt inflytande är lika viktigt för en positiv utveckling av landsbygden – som en aktiv, långsiktig nationell regionalpolitik som ger kommunerna likvärdiga möjligheter och garanterar service och infrastruktur i hela landet.

Landsbygdens olika förutsättningar måste beaktas och invånarna måste ges möjligheten att utveckla sina specifika bygder så de kan påverka lokala och regionala utvecklingsfrågor. Motala kommun har inte en enhetlig landsbygd med likartade förutsättningar – i söder finns slätten med relativt bra kommunikationer och i norr skogs- och bergslagsorterna med längre avstånd och sämre kommunikationer – vilket måste beaktas för att rätt stöd lyfts fram/tillhandahålls.

Den kreativitet och handlingskraft som finns bland landsbygdens människor ska tas tillvara. Det handlar förstås om makt och fördelning av resurser, men det handlar även om att mobilisera den utvecklingskraft som finns i hela kommunen. Att människor själva organiserar sig för en bygds utveckling är positivt och kan ske i många olika former. T ex genom byalag, kooperativ, samägda företag, sociala företag, föreningar, utvecklingsbolag eller lokala kreditföreningar. Även mångfald är en viktig faktor för tillväxt. Mångfald ger dynamik, lockar till sig människor och ökar möjligheterna för en kreativitet som kan resultera i en större bredd inom kultur och näringsliv. Det är viktigt att sträva efter ett välkomnande samhällsklimat, mötesplatser och lika behandling.

En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att näringslivet ska kunna utvecklas och för att skapa goda livsmiljöer, så att vi får platser som människor både väljer att flytta till och att stanna kvar på. För landsbygdens överlevnad och utveckling är likaså en fortsatt utbyggnad av bredbands- och fibernätet, samt att detta sker till en rimlig kostnad för kunderna, en grundbult.

Det finns idag allvarliga brister i vår tillgång till fast och mobil telefoni. Den fasta telefonin och mobiltäckningen måste garanteras i hela kommunen. Även med utbyggd kollektivtrafik kommer bilismen att ha stor betydelse för lands­bygden, heltäckande kollektivtrafik är inte möjlig i alla områden. Något som redan sker är Östgötatrafikens neddragningar av busslinjer på landsbygden och svårigheterna att få tågstopp i Godegård och Fågelsta. Kommunen måste fastställa minimikrav för turtäthet och tillgänglighet. Klimatförändringarna kräver att vi ställer om våra transportsätt. Det är viktigt att detta arbete inte slår mot dem som saknar alternativ till bilen på landsbygden. Här ser Vänsterpartiet att behovet att hitta nya lösningar, gratis kollektivtrafik, elstolpar, ett mer strategiskt tänkande när det gäller hur samhället formas är några viktiga frågor att utveckla i framtiden.

Vänsterpartiet delar uppfattningen att såväl Motala och Borensberg är viktiga kuggar när det gäller offentligservice, men anser att landsbygden och dess tätorter måste ha likvärdiga förutsättningar att erbjuda sina medborgare – bra välfärdstjänster och service. För att säkerställa och skapa underlag för såväl näringslivet, boende och den offentliga servicen måste kommunen planera för nya hyresrätter/bostadsområden även i de mindre tätorterna. De äldre ska kunna sälja sina hus utan att samtidigt vara tvungna att flytta in till Motala eller Borensberg samtidigt som det ger barnfamiljer en möjlighet till ett bra boende på landsbygden. Vänsterpartiet vill att bostadsbyggandet ska öka, även på landsbygden, och vi vill att kommunen och vår bostadsstiftelse tar ett tydligt ansvar för att så sker. Skolor, omsorg, affärer, bensinstationer osv. är viktiga förutsättningar för att livet på landsbygden ska kunna fungera. T.ex. skulle en decentraliserad vuxenutbildning kunna skapa andra möjligheter för att föreslå åtgärder och insatser för att lösa personalförsörjningen inom välfärdsverksamheterna i hela kommunen. Under senare år har biblioteksfilialerna blivit färre och avstånden till biblioteken har ökat. För Vänsterpartiet är tillgången till avgiftsfria bibliotek fundamental.

Vänsterpartiet delar inriktningen att glesbefolkade områden med god tillgång till obebyggda stränder ska kunna få fler dispenser, utan att strandskyddets syften äventyrades. Vi vill dock påminna om att det generella strandskyddets syfte även är att vara förebyggande och framåtsyftande. Med andra ord handlar det om att genom strandskyddet säkerställa även framtida behov för både allmänhetens tillgänglighet och växters och djurarters fortlevnad.

Vid provborrningar, gruvbrytningar i känsliga områden ska kommunen alltid aktivt ställa krav på Länsstyrelserna att en miljökonsekvens­­beskrivning (MKB) med stöd av miljöbalken genomförs på ett tidigt skede. Vänsterpartiet anser att Länsstyrelsen, med stöd av skärpt miljöbalk, ska ges vetorätt för att avslå ansökan i detta skede i syfte att skydda allmänna intressen. Verkligheten visar tyvärr gång på gång att ägarstrukturer med fler dotterbolag används för att smita från miljöansvar och de miljökostnader vid konkurser. Kommunen ska alltid säga nej och aktivt arbeta för att stoppa provborrning, fracking och gruvbrytning som finns nära vattentäkter (och Vättern i synnerhet) eller i områden där det finns förekomst av uran eller miljöskadliga jordartsmetaller.

Men till syvende och sidst, utan en fungerande verkstad hjälper det inte med en utvecklingsplan, hur bra den än är formulerad. Därför ser Vänsterpartiet mycket positivt på upplägget med aktiviteter och en årlig åtgärdslista som hela tiden hålls aktuell, har årliga uppföljningar och som bygger på dialoger med aktörerna på landsbygden.