Garantera den svenska modellen!

När EG-domstolen kom med sitt utlåtande i Lavalmålet, framförde vänsterpartiet att regeringen skulle kräva ett juridiskt bindande undantag för den svenska kollektivavtalsmodellen som villkor för att godkänna Lissabonfördraget.

Förslaget om att ändra i svensk lagstiftning som framförs av såväl (s), som LO och regeringen är ingen framkomlig väg för att garantera vår arbetsmarknadsmodell. Man hävdar också att löntagarnas ställning stärks med Lissabonfördraget.
Men det finns ingen skillnad mellan skrivningarna om den fria rörligheten i det nuvarande Nicefördraget och i Lissabonfördraget i de delar som EG-domstolen dömde utifrån. Den rättighetsstadga som redan finns men som i det nya fördraget bifogas som protokoll, räcker inte för att garantera kollektivavtalen och konflikt-rätten hävdar domstolen. Ett annat förslag som diskuteras bland (s), och LO är att ändra i EU:s utstationeringsdirektiv.
Med ledare som Berlusconi, Brown och Sarkozy kan en omförhandling rent av leda till försämringar för löntagarna.
Dessutom är det bara kommissionen som kan lägga ett förslag till nytt direktiv. Påståenden om att Vaxholmsdomen inte har något med EU:s fördrag att göra är märkliga.
Det är bara i fördraget som ett fullgott skydd för vår arbetsmarknadsmodell kan garanteras. EU:s fördrag står över all annan lagstiftning både på EU-nivån och i medlemsländerna. Detta har ännu en gång bekräftats av EU-kommissionären Charlie McCreevy, ansvarig för den inre marknaden, i ett svar på en fråga i EU-parlamentet: ”…fackföreningar kan fortsätta att vidta fackliga stridsåtgärder förutsatt att dessa motiveras av legitima mål som är förenliga med EG-fördraget”. EU:s stats- och regeringschefer skrev under Lissabonfördraget några dagar innan Lavaldomen kom. Undertecknandet är dock bara preliminärt och domen ändrade förutsättningarna i grunden. Godkännandet sker i de nationella parlamenten, i Irland efter folkomröstning. Många EU-positiva inom (s), uppfattade att Sverige inför EU-medlemskapet fick garantier för vår arbetsmarknadsmodell.
Nu har det visat sig att så inte är fallet.
Varför då inte kräva det undantag som man hela tiden trott att vi har haft? Hinner Lissabonfördraget godkännas är det kört för lång tid framåt då det kommer att dröja åtskilliga år innan EU gör nästa fördragsrevision. Om (s) tillsammans med oss kräver ett undantag, skulle regeringen sannolikt pressas att ändra sig.

Anki ahlsten
partisekreterare (v)
Eva-britt Svensson
EU-parlamentariker (v)