Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den femtonde artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Kultur, fritid, idrott

I samband med att kommunen successivt får bättre ekonomi bör Motala återta sin förlorade ställning på kulturområdet. Ambitionen ska vara att återta en nivå på kulturanslagen som är jämförbar med kommuner i Motalas storlek.


Kommuninvånarnas eget kulturskapande och aktiverande ska prioriterasoch fria kulturskapare uppmuntras.


Kommunens egna kulturinstitutioner, biblioteket och musikskolan, måste få möjligheter att utvecklas.

Vänsterpartiet tycker det är viktigt att kommunens alla invånare har tillgång till litteratur, teater, musik, film, och konst av god kvalité. Skillnader i social miljö, ekonomi, utbildning och arbetsförhållanden påverkar människors möjligheter att delta aktivt i kulturlivet. Det är kommunens uppgift att skapa förutsättningar för alla att delta.

I vårt samhälle är barn och ungdomar särskilt utsatta för den kommersiella skräpkulturen. Speciell uppmärksamhet måste därför ägnas den kultur och de fritidssysselsättningar som erbjuds barnen och ungdomarna. Medel ska ställas till förfogande för att de kulturpolitiska mål som satts upp för skolan och förskolan skall kunna uppfyllas.

Motalabor med annan kulturell bakgrund än den svenska är en viktig stimulans för svenskt samhällsliv och bör stödjas. De olika kulturerna måste få leva och utvecklas, samtidigt som kulturutbytet mellan olika kulturer bör främjas.

Vänsterpartiet anser att förutsättningen för ett ungdomens hus är att kommunen tillhandahåller lokal i centrum för de äldre ungdomarna. Där skall finnas utrymme för olika aktiviteter som dans, disco, levande musik och möjligheter till enklare förtäring. Detta ”ungdomens hus” bör i mångt och mycket skötas och drivas av ungdomarna själva med stöd av vuxna.

Kommunala musikskolan byggs nu ut till omfånget. Det är viktigt att den också får fortsätta utvecklas, vilket t.ex. kan innebära gratis undervisning på ett instrument för alla elever i grundskolan och en integrering av musikskolan i lågstadiet.

Vänsterpartiet vill ha en aktiv kulturskola där barn kan skapa, leka och tänka fritt med verkstäder för fritt skapande, tillgänglig även under helgerna. Där ska man kunna måla, snickra, dreja, sjunga, sy och väva. Här kan det också finnas lekotek där barn kan lära sig gamla och nya lekar.

Vänsterpartiet vill också att det ska finnas utbildad personal i skolan som har tid för kultur och möjlighet till inlärning via alternativa metoder för skapande och fritt tänkande.

I varje bostadsområde bör det finnas fritidgårdar. De kan med fördel drivas på kooperativ basis. Ungdomsverksamheten i centrum måste också utvecklas.


Idrotten engagerar tusentals vuxna, ungdomar och barn i Motala. Många ungdomar har sina absolut viktigaste fritidsaktiviteter förlagda på olika idrottsplatser. Ur ett socialt perspektiv är idrotten viktig då den, trots kommersialism och dopning, håller många ungdomar i riskzonen borta från kriminalitet och missbruk.


Dessutom är många invandrarungdomar engagerade inom idrotten, vilket tyvärr inte gäller andra föreningar.


I idrottsklubben finns det en bra möjlighet till integration som vi bör stödja. Idrottsklubbarna måste erbjudas bra villkor, men också få krav på sig att inte bara satsa på de duktiga utan låta alla vara med.

Vänsterpartiet arbetar för:


·         en satsning på skolbiblioteken och stadsbiblioteket:


Ø        reellt ökade bokanslag.


Ø      bibliotekets IT-satsning påskyndas.


Ø      biblioteksresurser till vuxna studerande.


·         att alla ungdomar garanteras undervisning på ett instrument kostnadsfritt.


·         att kommunen verkar aktivt för att garantera lokaler och andra möjligheter för musik- och teatergrupper etc.


·         kulturella mötesplatser och aktivitetshus.


·         kultur i skolan.


·         att fritidsgårdarna utvecklas.