Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den fjortonde artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

En röd politik – för en grön miljö


Katastroflarmen om vår miljö duggar allt tätare. Döda skogar, försurade sjöar, växthuseffekt och uttunning av ozonskiktet är alla exempel på detta.


Allt fler har insett allvaret i miljöfrågorna. Många deltar själva aktivt i miljöarbetet, källsorterar sopor och väljer att åka kollektivt. Andra ”kramar träd” och engagerar sig i miljörörelser. Vänsterpartiet ansluter sig till denna miljöopinion.

Men hur skall vi kunna skydda vår miljö?

Vi måste ändra vårt sätt att producera och konsumera varor!


De ekologiska grundlagarna måste vara utgångspunkten för all ekonomi och allt samhällsbyggande. Vi kan inte förbruka mer råvaror än naturen kan nyproducera och


vi kan inte släppa ut mer avfall än naturen kan bryta ner.

Detta är ingenting som marknaden kan lösa. Maximal kortsiktig vinst åt företagens ägare, skapar inte ett ekologiskt balanserat samhälle. Därför måste miljökampen bli en kamp för att förändra det ekonomiska systemet. Först då finns det reella möjligheter att skapa en värld i ekologisk harmoni.

Men miljöarbetet handlar också om vad vi gör med vårt hushållsavfall, vilket diskmedel vi använder och hur ofta vi åker bil. Människor har blivit alltmer miljömedvetna i sitt tänkande och handlande. Kommunen måste göra det lättare för motalaborna att leva miljövänligt.

Miljöfrågorna handlar inte bara om den yttre naturmiljön utan också om miljön på arbetet och i bostadsområdet. Det finns stora skillnader ifråga om hur mycket gifter och hälsofaror människor utsätts för i sitt dagliga liv. Skillnaden i hälsa är klassbunden och klyftan har ökat! Därmed blir miljökampen och kampen för folkhälsan också en klassfråga.

Vänsterpartiet arbetar för:


·           att miljö och hälsoskyddsarbetet skall få en starkare ställning i kommunen och även stärkas personellt.


·           att kommunen ska sprida kunskap om miljöarbete i hemmen, på arbetsplatserna och på skolorna.


·           att uppvärmning skall ske med fjärrvärme i så hög grad som möjligt.


·           ett kommunalt ansvar för energiförsörjningen med sikte på förnyelsebara energikällor.


·           att skyddet av Vättern förstärks.


·           ökad kommunal upphandling av ekologiskt producerade varor.


·           att de kommunala naturreservaten ska bevaras.


·           att källsortering och kompostering utvecklas.

att användandet av biobränslen stimuleras.