Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den nionde artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Infrastruktur


Infrastrukturen ska understödja samhällets, näringslivets och enskilda människors behov. Bostadsområden ska planeras så att integration stimuleras. Infrastrukturen ska präglas av jämställdhet, d.v.s. kvinnors och mäns behov ska värderas lika.


Trafikpolitik


Trafikpolitikens mål är att underlätta transporter av människor och varor.


Det är av stor vikt att allmänhetens intressen tillgodoses då det gäller lättillgänglighet, trafiksäkerhet för alla trafikslag och en god luftmiljö i centrum. Centrum måste vara en trivsam och säker mötesplats för människor.

Vänsterpartiet arbetar för:


·         att miljöstörningar begränsas till långsiktigt hållbara nivåer.


·         att göra det lönsamt att inte ta bilen.


·         fri kollektivtrafik för ungdomar upp till nitton år.


·         att RV 50/Skepparpinan tidigareläggs.


·         att kollektivtrafiken anpassas efter de resandes behov.


·         att utveckla pendeltågtrafiken.


·         att cykelvägar byggs inom staden samt mellan Motala och de närmaste grannorterna för att förbättra säkerheten.


·         ett bilfritt centrum.


·         övergång till miljövänligare drift av stadsbussarna med t ex nya bränslen.