Vänsterpartiets kommunalpolitik

Detta är den fjärde artikeln av 16 om Vänsterpartiets kommunalpolitik i Motala. Följ artiklarna på vår ingångssida måndagar och onsdagar.
/P

Förskola och skolaSkola


Vänsterpartiet verkar för en skola som fostrar eleverna till kritiskt och självständigt tänkande individer och som ger dem kunskaper och insikter för att kunna delta i en demokratisering och förändring av arbetsliv och samhälle.

Alla elever måste få uppleva mening med skolarbetet och få tillräckliga kunskaper för att klara sig ute i samhället. Alla skall kunna känna trygghet och glädje i skolan och vi skall verka för en bra arbetsmiljö för vuxna och elever.

Fristående skolor skall vara konfessionslösa och i övrigt följa samhällets normer. De skall dessutom tillföra någonting som den kommunala skolan inte erbjuder.

Nedskärningar i skolan drabbar alla elever, men hårdast de som har särskilda behov av något slag, t ex barn med inlärningssvårigheter, barn med annan bakgrund än den svenska eller barn med sociala problem. Detta är ett hot mot vår framtida demokrati.

Nedskärningarna har också resulterat i nedslitna lokaler, otidsenliga läromedel och indragna skolluncher.

Skolan måste få resurser så att den kan ge alla barn och ungdomar den undervisning, fostran och det stöd de behöver. Skolan skall kompensera för de skillnader som barnen bär med sig från hemmet. Skolan skall verka mot rasism och främlingsfientlighet.

Vänsterpartiet anser att man skall satsa på undervisning i sex- och samlevnad och i högre grad diskutera könsroller. Tjejer och killar måste få ta lika stort utrymme i skolan.

Vänsterpartiet arbetar för:


·         stärkt föräldra- och elevinflytande.


·         rätt till det egna modersmålet.


·         rätt till extra skolår vid behov.


·         att ordning, respekt, samarbete, solidaritet och ansvarstagande ska prägla arbetet.


·         att elever får kunskaper för att delta i demokratisering och förändring av arbetsliv och samhälle.


·         att eleverna ges arbetslivsorientering tidigt.


·         välutrustade skolbibliotek i studiestimulerande lokaler i varje skola.


·         minst en fackutbildad bibliotekarie per gymnasium och per geografiskt område i grundskolan.


·         gratis skollunch i gymnasiet.


·         att återinföra feriepraktik.


·         att öka de praktiska inslagen i varje ämne.


·         att alla elever skall ha organiserad rörelseaktivitet varje dag.


·         att alla elever skall ha tillgång till skolhälsovård.


·         att det vid mobbning alltid ska finnas en tydlig åtgärdsplan.


·         förstärkt information om droger och dess skadeverkningar.


·         ökat arbete på skolorna kring relationer och hänsynstagande etc.


·         att en särskild personalresurs skapas för etik, sex och samlevnad.


·         möjligheter till enkönade grupper.


·         icke kommersiellt och drogfritt fritidsutbud i centrala Motala.