200.000 nya jobb i offentlig sektor

Arbetslösheten – och då särskilt ungdomsarbetslösheten – har varit föremål för en intensiv debatt under senare tid, vilket i och för sig är glädjande. Arbetslösheten är ett allvarligt problem och Sverige har en orimligt höga arbetslöshetsnivå .
I början av 1990-talet övergavs den fulla sysselsättningens politik och sedan dess har vi haft hög arbetslöshet, år ut och år in, oavsett konjunkturläge, tillväxt eller regering.

Arbetslösheten förskjuter maktbalansen på arbetsmarknaden och har inneburit att vissa sårbara grupper fått det allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomar är en sådan grupp som tillsammans med deltidsarbetslösa och personer med utländsk bakgrund fungerar som buffert, en reservarmé som kan kallas in med kort varsel till låga löner och med otrygga anställningsvillkor. Det är just de konsekvenserna som högeralliansen vill förstärka och permanenta.

Socialdemokratin har vänt kappan
Arbetarrörelsens måste arbeta i rakt motsatt riktning. För att i grunden komma till rätta med arbetslösheten krävs det en ekonomisk politik som stimulerar till att anställa fler. Vänsterpartiet är det enda riksdagsparti som har full sysselsättning som det överordnade målet i den ekonomiska politiken. Att högeralliansen anser att inflationsbekämpning ska gå före de arbetslösas bästa – är inget att förvånas över. Mer förvånande är att socialdemokraterna gör sig till förespråkare för den uppfattningen, trots den bestående arbetslösheten, och trots det beslut som fattades på den senaste socialdemokratiska partikongressen om att full sysselsättning ska vara ”det allt överskuggande målet”.

Den politik som regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har kommit överens om under mandatperioden går åt rätt håll. Den har inneburit stärkt arbetsrätt, en aktiv arbetsmarknadspolitik, satsningar på välfärdsreformer, forskning och utveckling. Men handlingsutrymmet begränsas av strukturella tvångströjor, som utgiftstak och en riksbank som har uppgiften att aktivt motverka full sysselsättning.

För arbetarrörelsen gäller det att komma med ett offensivt alternativ. Det är dags att definitivt göra upp med det nyliberala arvet från 1990-talets början. Full sysselsättning måste bli högsta prioritet i den ekonomiska politiken. De enorma vinsterna i svensk ekonomi – bara aktieutdelningarna uppgick till 170 miljarder förra året – måste investeras i fysisk och social infrastruktur.

Satsa gemensamt på det gemensamma
Vänsterpartiet och Ung Vänster vill ha 200.000 personer nya jobb i offentlig sektor, där behoven är som störst. Att inte anställa fler, utan låta människor gå på knäna medan vinsterna ackumuleras till fåtalets privata konsumtion är oansvarig politik. Vi vill att de samhällsägda företagen tar sitt ansvar för en framtidsinriktad omställning, med till exempel miljöjobb, hälsoteknik och forskning. Vi vill sätta igång ett stort program för att bygga och renovera fler hyresrätter. Och vi vill slå vakt om de fackliga rättigheterna så att jobben inte slår ut människor utan är utvecklande och ger stort inflytande.

Högeralliansen har klargjort sin politik. Den handlar inte om att bekämpa arbetslösheten, utan om att bekämpa de arbetslösa. Det vi vill är att arbetarrörelsens väg ska vara tydligt annorlunda. Det är dags att gå till offensiv för full sysselsättning.

Britt-Marie Danestig (v)
Riksdagsledamot

Torbjörn Björlund (v)
Ombudsman
Riksdagskandidat