Budget för satsningar

Ett nytt taxesystem inom kollektivtrafiken ska ge möjlighet till fortsatt billiga arbets- och studieresor inom länet. Miljöperspektivet tar över det kortsiktiga ekonomiska perspektivet. Fler arbetsplatser kan korta sin arbetstid genom 3-3-systemet. Orättvis lönesättning på grund av kön ska bort. Hälsokommunikatörer utbildas och anställs för stöd till personer med invandrarbakgrund.
Ovanstående är utdrag ur den budget som majoriteten – s,v, mp – lägger fram till landstingsfullmäktige den 7 juni. En budget med ett överskott på 85 miljoner kronor. Då klarar landstinget ändå, i motsats till de flesta andra landsting, att fullt ut avsätta pengar till de anställdas pensioner. Vi permanentar de satsningar på 100 miljoner till sjukvården som gjordes förra året.
• Miljöperspektivet ska nu bättre genomsyra hela budgettänkandet. Ett kortsiktigt och snävt ekonomistiskt perspektiv utan hänsyn till miljökonsekvenser är ej tillåtet. Till exempel görs en kraftfull satsning på miljöbilar.
• Det nya taxesystemet när det gäller regional kollektivtrafik ska göra det möjligt med fortsatt billiga arbets- och studieresor över länet. Kollektivtrafikens betydelse ökar i ett miljömedvetet samhälle. Samtidigt är det viktigt att skapa bra förutsättningar för människor att söka sig över hela länet när det gäller arbete och studier. Satsningar för att möta ökad trafik när dubbelspåret Mjölby-Motala blir klart ingår också.
• För att få bort könsorättvisor vid lönesättning ska arbetsvärderingen utvidgas och ligga till grund för jämförelser mellan olika yrkesgrupper.
• Den framgångsrika arbetstids- och organisationsmodellen ”3-3-systemet” ska erbjudas till fler arbetsplatser inom landstinget. Det innebär att arbetsplatser som är intresserade av detta kommer att ha möjlighet till en rejäl arbetstidsförkortning.
• Det ska satsas mera för att få bort orättvisor som drabbar invandrare i sjukvården. Bland annat ska särskilda ”hälsokommunikatörer” utbildas och anställas för att ge stöd och råd till patienter med invandrarbakgrund.
Detta är ett budgetförslag som stämmer väl överens med de synpunkter som vi hade när vi började diskutera budgeten. Möjligen skulle mer pengar kunna lagts ut till hälso- och sjukvårdsnämnden. Det är dock bättre att få finansprognoserna säkra innan man sätter ytterligare pengar i verksamhet. En stabil utveckling – så lite avhängig ekonomiska konjunktursvängningar som möjligt – har varit målet för vårt arbete med att lägga fram en ny treårsbudget.
Vad redovisar då oppositionen för alternativ? Det är intressant att notera att de fyra partierna inte orkar presentera en gemensam budget. Fortfarande, tre och en halv månad före valet, lyckas man inte förhandla sig fram till ett gemensamt budgetförslag. Dessutom räknar man i vanlig ordning med ”effektiviseringar” i storleksordningen 30 miljoner kronor. Detta till följd av ökad upphandling ocvh privatiseringar. En kalkyl som är mer än lovligt osäker. Erfarenheterna av upphandlingar är långt ifrån entydiga när det gäller kostnaderna, i synnerhet om man har ett lite längre tidsperspektiv än ett år.
Sammantaget kan man konstatera att socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet för åttonde året i rad lyckats lägga fram ett starkt gemensamt budgetförslag som tillåter satsningar på utsatta grupper. Mot detta står en splittrad borgerlighet, som kalkylerar med rationaliseringsvinster som är högst hypotetiska.

Björn Grip, gruppledare v
Agneta Niklasson, gruppledare mp