Avskaffa livstidsstraffet

Livstidsstraffet är ett otidsenligt straff som under lång tid kritiserats. Grundprincipen för allt dömande är att påföljder ska vara rättvisa och förutsägbara, detta uppfylls inte av livstidsstraffet.
Vänsterpartiet har länge ansett att straffet ska avskaffas och ersättas med längre tidsbestämda straff. Vi kan av riksdagsmotioner utläsa att vi har sällskap i riksdagen av tre andra partier: Miljöpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet. Det är bra.

Det är förståeligt att de som anser att kriminalvården ska verkställa hämnd och vedergällning inte vill avskaffa livstidsstraffet. Det är på den kanten exempelvis moderaterna befinner sig.

Vi måste titta på varför vi vill ha kriminalvård. Vänsterpartiet vill att den ska utformas humant, den ska inte handla om att låsa in människor tills de dör och den ska ge de intagna de bästa förutsättningarna för att komma ut till ett liv utan kriminalitet.
Då krävs aktiva rehabiliteringsinsatser. Det är att tänka brottsförebyggande, att se till att inte fler brottsoffer skapas av att människor släpps ut i frihet i en ännu mer hopplös situation än när de åkte fast. En del av detta är att de som sitter i fängelse vet när de får komma ut, för att kunna jobba målmedvetet och med positiva framtidsutsikter.

Med ett livstidsstraff uppstår det stora problemet att människor som har dömts för brott för många år sedan får sin strafftid påverkad av vad som händer i dag.

Sker det grova och uppmärksammade brott och allmänhetens attityd hårdnar, eller det politiska klimatet förändras i dessa frågor, är det ofrånkomligt att detta kommer att påverka strafftidens längd. Även tillkommande straffskärpningar för grova brott kommer eventuellt att påverka bedömningen när man ska tidsbestämma straffet. Det strider mot principen att man inte ska kunna drabbas av retroaktiv lagstiftning.

Vi i vänsterpartiet har lärt oss att vara envisa när vi arbetar för att förändra kriminalvårdspolitiken i progressiv riktning. Ofta ger vår envishet resultat. En del av vår kritik mot livstidsstraffet kommer snart att undanröjas när regeringen nu föreslår att i stället för att låta regeringen avgöra när ett livstidsstraff har avtjänats så ska beslutet fattas i domstol.

Att låta regeringen fatta besluten är en rättsosäker ordning, som låter straffens längd påverkas av det politiska klimatet, vilket bryter mot den viktiga principen om att strafflängder ska vara förutsägbara. Det bryter mot principen om att den dömande makten ska stå fri från den politiska. Detta är alltså ett steg i rätt riktning.

När kommer nästa steg, att våga avskaffa livstidsstraffet helt?

Rolf Olsson

(v)
andre vice ordförande i riksdagens justitieutskott