Varför ifrågasätta beslut?

Att debattera med MT&VT och dess ledarskribent, kan kanske betraktas som en strid med väderkvarnar, men jag kan ändå inte låta bli att kommentera svaret på min debattartikel den 24 november 2005.
På vilket sätt bidrar Motala&Vadstena Tidning till att ge en positiv bild av att leva och bo i Motala.
Varför måste man alltid så envist ifrågasätta de kommunala besluten? Inte ens när socialnämnden, som i den aktuella frågan om tjänstebeskrivningar och tjänstegarantier, tar ett så positivt beslut, kan man låta bli att ifrågasätta detta.

Genom att anta dessa beskrivningar och garantier kring vad man kan förvänta sig för omvårdnad när man blir gammal och i behov av sådan, vill vi öka medborgarnas trygghet. MT&VT ger då bilden av att kommunen lägger sig på lägsta möjliga nivå. Vad har man för underlag för detta påstående? Vårt syfte med tjänstebeskringar och garantier är att utveckla och säkerställa en god kvalitet i vår omsorg. Den ambitionen ska inte behöva misstänkliggöras för att vara ”miniminivåer”.

När det gäller trygghetsboendena och kvalitén på dessa tycks tidningen också vilja sprida misstro. Kommunrevisorerna var i sin rapport i november 2002 tveksamma till om trygghetsboendena kunde ersätta de traditionella särskilda boendena. Att framställa detta som ”ett starkt ifrågasättande”, anser jag vara att övertolka ordet tveksamhet. Sedan 2002 har utvecklingen gått framåt och något ifrågasättande av trygghetsboendena har inte framförts från revisorerna. Självklart kan det uppstå viss osäkerhet om vad en ny struktur i äldreboendena kan innebära, men nu har vi haft trygghetsboendena så pass länge att vi med stor säkerhet kan säga att de har de fördelar vi tänkt oss: De ger trygghet för de boende med personal dygnet runt. Man får möjlighet att bo i en egen lägenhet, tillsammans med sin make eller maka livet ut, eller åtminstone under en betydligt längre tid än tidigare. Och kostnaderna för kommunen har hittills halverats jämfört med vårdboendena.

Trygghetsboendet är en del av kommunens särskilda boenden! För dem som inte har de allra största omvårdnadsbehoven och för makar/samboende är det trygghetsboendet som blir det goda alternativet, och ett bättre alternativ än vårdboende eftersom det ger utrymme att behålla självständighet och integritet samtidigt som det finns snabb hjälp att få dygnet runt. Då man efter hand får större omsorgsbehov tillgodoser vi också detta i trygghetsboendet utan att man ska behöva flytta en gång till. Man kan alltså bo och leva i trygghetsboendet under längre perioder än vad som normalt blir fallet vid flyttning till ett vårdboende.

När det gäller att verkställa fattade beslut för särskilt boende klarar Motala kommun i dag detta inom skälig tid (högst tre månader). I allmänhet tar det från någon vecka till en månad innan man kan flytta in i sin nya lägenhet. I praktiken är det dessutom endast ett fåtal som fått vänta mer än tre månader även historiskt. Undantaget har varit om man bara kunnat tänka sig att bo på ett bestämt ställe, vilket varit mycket ovanligt.

Kommunen har inte heller behövt använda dyra platser på lasarettet för utskrivningsklara på flera år nu och det är ett tecken på att läget är under kontoroll då det gäller äldreomsorgen.

Anders Andersson (v)