Andelen äldre blir allt större

Göran Fornåå beskriver i sin insändare i MT&VT den 8 november en oro för den framtida äldreomsorgen i landet och kanske närmast i Motala, som nog delas av många. Han beskriver på ett välformulerat och bra sätt en hel del av de utmaningar vi står inför.
I grunden ligger det faktum att andelen äldre blir större och de yrkesaktiva minskar.
Samtidigt håller sig fler friska upp i hög ålder och många klarar sig själv under allt längre tid. Den strategi många kommuner, däribland Motala, valt är att de flesta ska få bo kvar hemma så länge som möjligt med hjälp av anhöriga och, när det behövs, av hemtjänsten. De anhöriga får därför en allt viktigare roll och behöver också få ett bra stöd.

När det av olika skäl inte längre är möjligt att bo kvar hemma, erbjuder kommunen särskilt boende i olika former. Trygghetsboenden, egna lägenheter med personal dygnet runt, är grunden och vårdboenden för de som har extra stora vårdbehov, till exempel dementa, är ett komplement. Dessutom finns korttidsboenden för utredning, rehabilitering och avlastning av anhöriga.

Bostadsstiftelsen Platen bidrar också till Motala kommuns boendekoncept med sina seniorlägenheter, där man anpassar lägenheter genom att bredda dörrar, ta bort trösklar, installera hissar osv, för att hyresgästerna ska kunna bo kvar länge.
För att minska den oro bland andra Göran Fornåå ger uttryck för i sin insändare och göra det tydligt för motalaborna vad man kan förvänta sig för hjälp och stöd av kommunen, när det gäller äldreomsorgen, håller socialnämnden i Motala på att ta fram utförliga servicebeskrivningar och servicegarantier.

Redan under november månad kommer nämnden att ta beslut om detta.

Anders Andersson (v)
Socialnämndens ordförande