Trygghet och rättigheter

Motala Tidnings ledare den 10 oktober skrev om vårt förslag till ”Vänsterns ekonomisk-politiska vägval”. Det finns problem i det svenska samhället som det gäller att finna bra lösningar på. Det är framförallt den höga arbetslösheten. Men det är också de brister som finns inom vård, skola och omsorg. I spåren av dessa förhållanden har vi ökande ekonomiska, sociala och kulturella klyftor.
Dokumentet syftar till att i en föränderlig värld med föränderliga maktförhållanden peka ut en kompassriktning för vänsterns ekonomiska politik – mellan partiprogrammets allmänna grunder och dagspolitikens nödvändiga kompromisser.

Vi vill arbeta för full sysselsättning. Vi vill öka det samhälleliga ägandet av och det demokratiska inflytandet över ekonomin. Vi vill öka de anställdas trygghet och rättigheter. Utifrån dessa utgångspunkter för vi ett resonemang i ett 60-sidigt långt dokument.

Dokumentet är ett diskussionsunderlag och skall inte behandlas på partikongressen. Det drar upp huvudlinjerna för en feministisk och socialistisk politik på medellång sikt, där frågorna om välfärdens finansiering, skattepolitiken och ökad demokrati i arbetslivet står i fokus.
Dokumentet är inte en programtext, utan ska diskuteras på alla nivåer i partiet. I juni nästa år ska partistyrelsen ta ställning till dokumentet. Den främsta ambitionen är att sätta igång diskussioner om vänsterns, i bred bemärkelse, alternativ till ekonomiska politik både inom och utanför partiet. Vi planerar därför att samla inlägg från tillfrågade skribenter både inom och utanför partiet i debattskrifter till nästa sommar.

De citat som jag har noterat att ni påstår att jag sagt på er ledarsida och som jag ser också ha förekommit på ett antal andra ledarsidor är tagna ”ur luften”. Jag kan konstatera att det är få tidningar som har intervjuat mig.
Jag kan också konstatera att dokumentet har upprört borgerliga ledarskribenter, vilket är helt naturligt eftersom det, till viss del, handlar om att vi har i grunden olika politiska värderingar. Jag ser dock framemot en seriös debatt där man bemöter vårt dokument utifrån en sakligare debatt än den som hitintills förevarit.

Låt mig ta ett bra exempel på vad jag menar med bra och saklig debatt. Vänsterpartiets riksdagsgrupp har en arbetsgrupp, ”Feministiska rådet”, som arbetar med att utveckla partiets feministiska politik i Riksdagen. I veckan presenterade gruppen en feministiskt ekonomisk rapport på ett seminarium. Inbjudna opponenter var Anders Borg, moderat ekonom och Anna Thoursie, LO-ekonom.
I jämförelse med den hysteriska debatten om det ekonomiska dokumentet var det befriande att ta del av opponenternas synpunkter. Naturligtvis delade de inte alla våra, om ens några, synpunkter i rapporten men deras kritik var nyanserad och givande.

Jag hoppas också att gruppens ekonomiska dokument kommer att debatteras på liknande sätt.

Siv Holma (v) riksdagsledamot och sammankallande i arbetsgruppen som utarbetat diskussionsunderlaget ”Vänsterns ekonomisk-politiska vägval”

Är du verkligt intresserad kan du också ta del av hela förslaget till ekonomisk-politisk vägval genom länken nedan: