Vårdsatsningar och jobb

Landstingets omstrukturering av vården i länet är nu genomförd. Vad blev egentligen resultatet för Motalas del och vad vill vi göra in i nästa mandatperiod, om vi får förtroendet?

Omstruktureringen och profileringen av sjukhusen i länet gjorde att vi relativt snart kunde konstatera att ekonomin högst påtagligt förbättrats. Det medförde att vänstermajoriteten i landstinget i våras kunde lägga förslag om nivåhöjande resursförstärkningar till hälso- och sjukvården motsvarande totalt 87 miljoner.


I augusti beslutades om ytterligare utökning motsvarande 57 miljoner kronor. Utöver detta tillförs 60 miljoner i engångsbelopp för att klara den nya statliga behandlingsgarantin. Den innebär att från den 1 november i år ska alla kunna få behandling för sina åkommor inom tre månader efter att diagnosen är fastställd.


Genom profileringen och specialiseringen av sjukhusvården, där ortopediska operationer kommer att ha sin tyngdpunkt i Motala, finns det bättre förutsättningar att göra mer och därmed minska köerna till behandlingar. Vi har ambitionen att kunna uppfylla den nya vårdgarantin även om vi befarar att det kommer att dröja en bit in på våren 2006.


Planeringen är att akut och allmän kirurgi i nuvarande omfattning kommer att finnas kvar i Motala. Något fler patienter får numera åka till Linköping jämfört med före omstruktureringen. Vidare kommer sannolikt dagkirurgi inom det gynekologiska området att överflyttas från den privata Sergelkliniken i Linköping till Motala. Den specialiserade länspsykiatrin kommer att ha sin tyngdpunkt i Motala. Det innebär att nya verksamheter kommer att finnas i Motala. Allt detta ger naturligtvis sysselsättningseffekter. Exakt hur mycket är svårt att säga, men många som har vikariat kommer att kunna erbjudas fasta jobb.


Det är överhuvudtaget en ambition hos majoritetskoalitionen s-v-mp i landstinget att begränsa vikariaten och skapa permanenta jobb. Det kräver flexibilitet och rörlighet hos våra medarbetare. En annan viktig sak som vänsterpartiet arbetar för är att samarbetet mellan kommuner och landstinget blir bättre. Det sker kring rehabiliteringsfrågorna för att få människor tillbaks från sjukskrivning till arbete. Motala och Vadstena är utpekade som de kommuner som tillsammans med landstinget och Försäkringskassan ekonomiskt ska samordna resurserna.


Vänsterpartiets företrädare har getts förtroendet att leda detta samordningsarbete i Motala och Vadstena. Det gäller även arbetet med att få en bra vård för äldre med omfattande sjuk- och omvårdnadsbehov, där landstingets och kommunernas insatser ska samordnas bättre. S, v och mp har nationellt också kommit överens om jobbsatsningar. En grov schablonberäkning visar att resursförstärkningarna sammantaget i Motala motsvarar cirka 33 miljoner kronor. Kriterierna för resursfördelning sker dock efter bedömning av behov och beredskap lokalt att använda pengarna.


Motala är en kommun med hög arbetslöshet och höga ohälsotal. Vi kommer som vänsterpartister att arbeta för att Motala och Vadstena får en utökning motsvarande minst den tiondedel som schablonen ger vid handen. Vi behöver planera för framtiden. Om tre, fyra år kommer antalet pensionsavgångar att öka kraftigt. Det gäller att ge äldre medarbetare i kommuner och landsting möjlighet att jobba kvar så länge som möjligt. Vi bör rekrytera nya unga människor, gärna med invandrarbakgrund, innan våra äldre erfarna medarbetare går i pension.


Vänsterpartiet kommer i kommun och landsting att arbeta för att skapa goda förutsättningar för generationsväxling i offentlig sektor och möjligheter för introduktion, lärlings- och aspirantjobb i såväl kommuner och landsting som i småföretag.


Anders Andersson
socialnämndens ordförande i Motala kommun
Sing-Britt Centerfjäll
ordförande i västra länsdelsberedningen och vice ordförande i omsorgsnämnden i Mjölby
Draginja Femic
ledamot i patient- och förtroendenämnden i landstinget
Björn Grip
personalberedningens ordförande och gruppledare för vänsterpartiet i landstinget
Monica Lantz
ledare för vänsterpartiet i Vadstena